Dziecięce drużyny piłkarskie grają na ogrodzonym boisku do gry w piłkę nożną

Sportowe wakacje +

Kolejna edycja konkursu na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe wakacje +”, realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

Program „Sportowe wakacje +” adresowany jest do fundacji. W wyniku podjętych decyzji, w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, do rozdysponowania pozostała kwota w łącznej wysokości 2 033 000, 00 zł.

Nabór wniosków dotyczy dwóch zadań:

  • wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych,
  • wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadań. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

Oferty należy złożyć elektronicznie w terminie do 9 sierpnia 2021 roku na stronie Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Sekretarzem Stanu właściwym ds. Sportu jest Poseł na Sejm RP Anna Krupka.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.