Spotkania konsultacyjne modelu w Sandomierzu, Skarżysku Kamiennej i Kielcach w ramach realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji”

W dniach 25 stycznia w Sandomierzu, 29 stycznia w Skarżysku Kamiennej, a także 6 lutego br. w Kielcach odbyły się konsultacje Modelu kooperacji w gminach wiejskich w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym przez województwo świętokrzyskie w partnerstwie z województwami: podlaskim, podkarpackim, lubelskim i mazowieckim. Na spotkaniach zostały przedstawione wyniki pracy nad modelem współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Konsultacje umożliwiły uzyskanie dodatkowych informacji oraz opinii, które pozwolą na udoskonalenie Modelu przed przystąpieniem do jego testowania.

Logo 1

Założenia Modelu kooperacji opracowane zostały w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. Zakładają one wielowymiarową interwencję wobec rodzin i osób, pozostających w sferze działania instytucji pomocy i integracji społecznej. Przy tworzeniu Modelu współdziałają ze sobą Zespoły ds. Modelu w skład których wchodzą pracownicy ROPS i naukowcy oraz Gminno – Powiatowe Zespoły Kooperacji składające się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, a także podmiotów innych polityk sektorowych takich, jak: oświata, sądownictwo, policja, kultura i organizacje pozarządowe, istotne z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich.

Praktyczne testy opracowanego Modelu rozpoczną się w kwietniu br. po dokonaniu przez kolejną grupę specjalistów krytycznej analizy jego aktualnego kształtu.

W spotkaniach konsultacyjnych w Sandomierzu, w Skarżysku Kamiennej i w Kielcach wzięli udział przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w pomoc społeczną. Wśród nich znaleźli się pracownicy świętokrzyskich GOPS-ów, PCPR-ów i organizacji pozarządowych.

 Podczas konsultacji zebrani wskazywali na co należy położyć większy akcent oraz jakie problemy należy rozwiązać, aby zwiększyć efektywność pracy Modelem.

Poruszane kwestie dotyczyły m.in.:

  • zmian demograficznych powodujących narastanie problemu osób starszych i niepełnosprawnych;
  • zwiększenia integracji społecznej w środowiskach wiejskich, a co za tym idzie zwiększenia kontroli społecznej;
  • braku istniejących instrumentów kooperacji: braku wspólnej bazy danych, braku właściwie przeprowadzonej diagnozy problemów społecznych, braku podmiotu inicjującego i koordynującego działania, tzw. Lidera;
  • braku wiedzy jednostek i instytucji o posiadanych przez siebie zasobach i zakresie realizowanych zadań;
  • problemu we współpracy, jakim jest trudność w formułowaniu celów i wzajemnych oczekiwań we współpracy, a także niedocenianie przez czynniki decyzyjne znaczenia pracy socjalnej i działań wykraczających poza rozdawnictwo zasiłków, czy też przeciążenie pracą osób zaangażowanych w pracę Zespołów i brak gratyfikacji finansowych dla członków Zespołów;
  • potrzeby szerszego jego upowszechnienia i wykorzystania doświadczeń z prac zespołów interdyscyplinarnych.

Uczestnicy spotkań postulowali także o włączenie do Modelu instrumentów skutecznej ewaluacji prowadzonych działań i formułowania propozycji dotyczących zmiany obowiązujących przepisów prawnych. Jednocześnie wskazano również na wielkość środków budżetowych przeznaczanych na zadania pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu spotkań konsultacyjnych Modelu kooperacji w ROPS-ach w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie oraz MCPS w Warszawie zostaną opracowane zbiorcze wnioski, dzięki którym możliwe będzie udoskonalenie Modelu kooperacji w gminach wiejskich.

Logo 2

 

 

Galeria zdjęć