Spotkania, uroczystości

Gośćmi marszałka Adama Jarubasa i członka Zarządu Województwa Jana Maćkowiaka będą przedstawiciele Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.

Rozmowa dotyczyć będzie organizowanego w dniach 9-10 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej „Podsumowania Roku w Sportach Lotniczych – spotkania sympatyków, pilotów paralotniowych, motoparalotniowych, Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, Polskiej Ligi MotoParalotniowej oraz MotoParalotniowej Kadry Polski” oraz możliwości organizacji Moto-paralotniowych Slalomowych Mistrzostw Świata w Regionie Świętokrzyskim.

Marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa: Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek w Muzeum Narodowym w Kielcach wezmą udział w Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego, podczas której wyróżnieni świętokrzyscy twórcy uhonorowani zostaną Świętokrzyską Nagrodą Kultury. Świętokrzyska Nagroda Kultury to nagroda marszałka województwa świętokrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Nagroda jest wręczana co roku podczas inauguracji sezonu kulturalnego i jest dwustopniowa. Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym lub całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody II stopnia za osiągnięcia o charakterze ogólnopolskim. Lista nagrodzonych w osobnym załączniku. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu!

Dziś obradować będzie pięć Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Budżetu i Finansów, Rewizyjna, Samorządu Terytorialnego, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. W obradach Komisji uczestniczył będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Do 30 września br. można było składać wnioski do „Świętokrzyskiego Racjonalizatora”, konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ustanowionego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2009 r. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego. Dzisiaj z udziałem Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa obradowa ć będzie Komisja Konkursowa, która wyłoni laureatów V edycji konkursu.

W Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach Kazimierz Kotowski uczestniczył będzie w konferencji „Gospodarka finansowa samorządu – bezpieczeństwo, kontrola, nadzór, przyszłość”, inaugurującej studia na nowym kierunku Administracja oraz działalność Centrum Kształcenia i Badań nad Administracją.
W programie:
Konstytucyjno-prawne gwarancje bezpieczeństwa finansowego samorządu terytorialnego w Polsce – Jerzy Stępień, współtwórca samorządu terytorialnego w Polsce, senator RP I i II kadencji Senatu, podsekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka; od 1999 roku sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2006-2008 prezes TK,
Kontrola zarządcza, jako instrument efektywnego i bezpiecznego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego – Konrad Knedler, wieloletni dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego PARP, współautor książki „Kontrola zarządcza” -ujęcie praktyczne, ekspert Banku Światowego i Ministerstwa Finansów; aktualnie członek zarządu firmy Audit Solutions, która m.in. wdrożyła kontrolę zarządczą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Przejrzystość metod nadzoru i jednolitość orzecznictwa Regionalnych Izb Obrachunkowych – dr Ryszard Krawczyk, przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych,
Wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej dla wzmocnienia funkcji rozwojowej gmin i powiatów – Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Problematyka funduszy europejskich, najlepszych metod i praktyk w zakresie przygotowania projektów, a przez to zwiększenia skuteczności aplikowania po środki unijne w naszym regionie, to tematyka czwartego już spotkania z cyklu „O biznesie przy kawie”, organizowanego przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W spotkaniu w Kawiarni Bikle (godz. 17.00) weźmie udział Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

W Hotelu Kongresowym w Kielcach Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa uczestniczy w spotkaniu z ekspertami z Banku Światowego i przedstawicielami świętokrzyskiego biznesu dotyczącym budownictwa, w kontekście „inteligentnych specjalizacji” do tworzonej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast o godz. 13.00 rozpocznie się spotkania w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim, a rozmowy dotyczyć będą turystyki zdrowotnej.

W Woli Łagowskiej, gm. Raków Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Źródło: Biuro Prasowe UM