Dsc 0390

Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ENERSELVES

 15-16 listopada w Busku – Zdroju odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ENERSELVES. Projekt realizowany jest przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Interreg Europe i dotyczy samowystarczalności energetycznej budynków.

W spotkaniu, oprócz członków grupy Interesariuszy udział wzięli m.in. dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM Grzegorz Orawiec, zastępca burmistrza Buska-Zdroju Tomasz Mierzwa oraz profesor Jerzy Zbigniew Piotrowski przedstawiciel Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

W pierwszym dniu spotkania w ramach dobrych praktyk odbyły się wizyty studyjne, podczas których zaprezentowano najlepsze rozwiązania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podniesienia efektywności energetycznej obiektów, znajdujących się na terenie miasta Busko-Zdrój. Grupa Interesariuszy zapoznała się z rozwiązaniami zastosowanymi w budynkach użyteczności publicznej, w tym m.in. w Szpitalu Powiatowym oraz Hali Sportowej. Ponadto, uczestnikom wydarzenia zostały przedstawione główne założenia projektu rewitalizacji, którego jednym z celów było zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Podczas drugiego dnia zaproszeni goście zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii, które realizowane były w ich podmiotach. Poruszano również kwestie przyszłych inwestycji i rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania dyskutowano na temat ostatecznych zapisów Action Planu, strategicznego dokumentu projektowego, który przyczyni się do lepszego wykorzystania funduszy przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej budynków. Spotkanie było dobrą platformą do wymiany doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej zarówno dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstw z branży OZE/EWE.

W projekcie ENERSELVES uczestniczą partnerzy z Polski, Hiszpanii, Włoch, Malty, Szwecji i Rumunii.
Wszystkich zainteresowanych projektem ENERSELVES zapraszamy na stronę internetową: https://www.interregeurope.eu/enerselves/

Projekt ENERSELVES realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej INTERREG EUROPE Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityki programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Galeria zdjęć