Głosowanie Poprzez Podniesienie Ręki Podczas Obrad Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Stypendia medyczne przyznane

70 studentów medycyny, którzy zadeklarowali, że w przyszłości podejmą pracę w jednym ze szpitali, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie, otrzymywać będzie stypendium w kwocie dwa tysiące złotych miesięcznie. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w tej sprawie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, trwał do 15 października 2020 r. O stypendium w wysokości 2 000 złotych miesięcznie ubiegać się mogli studenci kierunków lekarskich z IV, V i VI roku z całego kraju, którzy: osiągnęli średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75; nie powtarzali roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium; nie korzystali z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium; zobowiązali się do odbycia stażu pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego; zobowiązali się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmą zatrudnienie.

Do urzędu marszałkowskiego w wyniku ogłoszonego naboru wpłynęło 71 wniosków, z czego ostatecznie do dalszej weryfikacji Komisja Konkursowa dopuściła 70 wniosków.

Początkowo przeznaczone na tegoroczny nabór środki finansowe w budżecie województwa pozwoliły na przyznanie stypendiów dla 40 studentów. Jednak z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz problemy kadrowe, z jakimi zmagają się również podległe samorządowi województwa świętokrzyskiego podmioty lecznicze, postanowiono zwiększyć środki finansowe na realizację przedsięwzięcia, co ostatecznie pozwoliło na przyznanie stypendiów dla 70 studentów.