Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego ma nowych członków i przewodniczącego

O trzech nowych członków uzupełniono skład Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwającej kadencji. Przewodniczącym Rady wybrano Mariusza Brelskiego, a drugim wiceprzewodniczącym – Piotra Kisiela.


Nowi członkowie Rady, którzy odebrali nominacje z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego, podczas posiedzenia z udziałem wicemarszałków Renaty Janik i Marka Bogusławskiego, to pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, wskazani do Rady przez marszałka województwa: przewodniczący Rady Mariusz Brelski jest kierownikiem Oddziału Projektów i Funduszy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, nowy wiceprzewodniczący Piotr Kisiel – zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, a Tadeusz Sikora, kierownikiem Oddziału Dziedzictwa Narodowego w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Drugim wiceprzewodniczącym pozostaje ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej.
Rada liczy dwanaście osób: połowę stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego, trzech członków wskazuje marszałek województwa, dwóch Sejmik Województwa, a jednego – wojewoda świętokrzyski.

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działalności pożytku publicznego. – Do najważniejszych celów jej działalności należy m. in. monitorowanie potrzeb społeczności lokalnych, wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb – przypomniał marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Rada wyraża opinie w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, konsultuje rządowe i regionalne projekty aktów prawnych w zakresie działalności pożytku publicznego, występuje do Zarządu Województwa z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w tej sferze, konsultuje realizację zadań pożytku publicznego itp.

– Dziękuję Państwu za wybór, mam nadzieję, że nie zawiodę pokładanego we mnie zaufania – mówił nowy przewodniczący Rady Mariusz Brelski, który ma ogromne doświadczenie w zakresie działalności społecznej. Jest założycielem lub współzałożycielem kilkudziesięciu organizacji pozarządowych i wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

W roboczej części posiedzenia Rada opiniowała projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad sejmiku województwa.