Konwent Marszalków I Przewodniczących Sandomierz Grafika

Obrady Konwentu Marszałków Województw RP i Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Województwo Świętokrzyskie przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP, które od lat, poprzez wspólne stanowiska w strategicznych kwestiach związanych z rozwojem województw, skutecznie wpływa na kształtowanie polityki samorządowej oraz Konwentem Przewodniczących Sejmików Województw RP gremium pełniącym rolę opiniodawczo-doradczą Związku Województw RP. Pierwsze posiedzenia konwentowe zaplanowano na 7 kwietnia w Kielcach.

Transmisje z obrad można śledzić na stronach:

Na stronach znajdują się programy obrad, będą także aktualności z posiedzeń, stanowiska oraz materiały do pobrania: logo, zdjęcia, materiały wideo.

– Jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku naszych poprzedników, ta półroczna prezydencja będzie okresem wytężonej i owocnej pracy, a przyjmowane stanowiska w istotny sposób wpłyną na poprawę funkcjonowania ważnych obszarów działania samorządów województw – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

– Nasz region będzie miejscem ważnych samorządowych dyskusji, konsultacji, rozmów i wymiany doświadczeń – zapowiada Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

W ramach przygotowań do Konwentu odbyły się spotkania: Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, który funkcjonuje w ramach Konwentu Marszałków Województw RP i skupia przedstawicieli wszystkich urzędów marszałkowskich, zajmujących się polityką rozwoju, a w szczególności przygotowaniem i realizacją programów operacyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Były też dyskusje w ramach Grupy Roboczej ds. EFS+ przy Konwencie Marszałków Województw RP, złożonej z przedstawicieli instytucji wdrażających część społeczną w ramach 16 programów regionalnych. Tworzą ją głównie przedstawiciele urzędów marszałkowskich, ale też np. Wojewódzkich Urzędów Pracy, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej czy ich odpowiedników. Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) to gremium skupiające w swoim gronie przedstawicieli wszystkich urzędów marszałkowskich, zajmujące się szeroko pojętą problematyką innowacyjności w ramach programów Polityki Spójności UE. Spotkania RFIS miały na celu wymianę doświadczeń i informacji, budowanie kompetencji oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji.

– Tematów do dyskusji nie brakuje. Wchodzimy w nowy okres unijnego finansowania, stąd należy się spodziewać, iż tematyka wdrażania polityki spójności, programowania rozwoju na lata 2021-27 będzie jedną z tych, które znajdą poczytne miejsce w konwentowych dyskusjach. Jak skutecznie wspierać gospodarkę i kreować rozwój województw w okresie popandemicznym? To pytanie, które dziś stawiamy sobie wszyscy – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

W planach pierwszego posiedzenia uczestnicy omówią najważniejsze kwestie będące przedmiotami negocjacji z Komisją Europejską w programach regionalnych na lata 2021 – 2027.
Omówią także wyzwania związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego w dobie popandemicznej, zadania i kompetencje marszałków województw w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

W bloku „Program Life na rzecz polskich samorządów” zaplanowano m.in.: panel „Korzyści dla przyrody i społeczności lokalnej z realizacji dwóch projektów LIFE w województwie świętokrzyskim: Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu oraz Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Ostatnim punktem będzie przyjęcie stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP w sprawach:

  • organizacji transportu publicznego,
  • konieczności zmian przepisów prawa w zakresie czasowego przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców,
  • zmian przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami dotyczących wskazania i utworzenia tzw. miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów,
  • Funduszu Kolejowego, jako efektywnego wsparcia samorządów województw.

Program I posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP 7 kwietnia 2022 roku w Kielcach w Grand Hotel Kielce.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

Sesja inaugurująca prezydencję Województwa Świętokrzyskiego w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach.

Podczas obrad poruszony zostanie temat związany z działaniami samorządów województw na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Gościem Konwentu będzie Wiaczesław Wojnarowski, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie.

– Planujemy m.in. przyjąć apel do wspólnot regionalnych i społeczności międzynarodowych o solidarną pomoc obywatelom Ukrainy, którzy od pierwszego dnia  rosyjskiej inwazji, zmuszeni do porzucenia swoich domów, szukają schronienia w Polsce – informuje przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Przewodniczący Sejmików będą również rozmawiać o polityce młodzieżowej, jak w poszczególnych województwach przebiegają prace związane z tworzeniem Młodzieżowych Sejmików lub  dostosowaniem ich statutów. Omówiona zostanie również koncepcja utworzenia Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików jako podmiotu służącego wymianie doświadczeń i dobrych praktyk młodzieżowych gremiów.

Z udziałem dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików, którzy w obradach uczestniczyć będą z głosem doradczym, przewodniczący będą także dyskutować na temat przepisów dotyczących rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez organy kolegialne samorządu terytorialnego i wypracuje stosowne postulaty legislacyjne.

Konwent Przewodniczących Sejmików będzie również okazją do podsumowania dwóch dekad działalności Związku Województw RP – gremium powołanego do wspierania idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów województw oraz ich społeczno-gospodarczego rozwoju.

Program I posiedzenia Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP 7 kwietnia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach.