Szansa gminy

Gminy planujące ubiegać się o środki na oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci i inne przedsięwzięcia przewidziane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą wstępnie ocenić swoje szanse na uzyskanie unijnego wsparcia.

Gminy planujące ubiegać się o środki na oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci i inne przedsięwzięcia przewidziane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą wstępnie ocenić swoje szanse na uzyskanie unijnego wsparcia.


Resort rolnictwa przygotował właśnie projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach wyżej wymienionego działania. Oprócz warunków udzielania pomocy dokument precyzuje także wysokość i zakres pomocy, a także tryb i terminy rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność, zawierania umów, wypłaty pomocy. Projekt zawiera też kryteria, na podstawie których beneficjentom będą przyznawane punkty.

Zgodnie z projektem o przyznaniu pomocy zadecyduje liczba uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów:
1. Dochodu podatkowego gminy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)
– 4 punkty, gdy wyniesie nie więcej niż 50 proc. średniej wojewódzkiej,
– 3 punkty (od 50 proc. do 75 proc. średniej�),
– 2 punkty (od 75 proc. do 100 proc. �średniej),
– 0 punktów, gdy przekroczy 100% �średniej w województwie.
2. Bezrobocia w powiecie
– 2 punkty, gdy wyższe od średniej w województwie,
– 1 punkt, gdy równe ze średnią,
– 0 punktów, gdy niższe od średniej.
3. Kryterium regionalnego – max. 2 punkty;
4. Wnioskowanej kwoty dofinansowania
– 1 punkt, gdy wynosi nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji.
5. Wskaźnika zwodociągowania gminy (projekty z zakresu gospodarki wodnej)
– do 25 proc. – 3 punkty,
– od 25 proc. do 50 proc. – 2 punkty,
– od 50 proc. do 75 proc. – 1 punkt.
6. Wskaźnika zwodociągowania gminy (projekty z zakresu gospodarki ściekowej)
– powyżej 80 proc. – 3 punkty, 
– od 50 proc. do 80 proc. – 2 punkty, 
– poniżej 50 proc. – 1 punkt.

W przypadku operacji z taką samą liczbą punktów o kolejności zdecyduje niższa wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. Natomiast w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości dochodu podatkowego gminy zdecyduje kolejność zarejestrowania poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wspierane będą projekty z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej (do 4 mln zł), gospodarki odpadami (do 200 tys. zł) oraz gospodarki energetycznej (do 3 mln zł). Dofinansowanie jednego projektu wyniesie maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Według szacunków resortu rolnictwa ze wsparcia w ramach tego działania skorzysta ok. 10 tysięcy beneficjentów. 

Projekt rozporządzenia

Źródło: samorzad.pap.