Szpital w Sandomierzu z dofinansowaniem na prowadzenie badań

Szpital w Sandomierzu z dofinansowaniem na prowadzenie badań

Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski podpisali ze Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu umowę na dofinansowanie projektu „Wdrażanie innowacyjnych technik badań w diagnostyce klinicznej i ambulatoryjnej szpitala w Sandomierzu” w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”, Osi 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu RPO WŚ na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu to 544 941,66 złotych, a dofinansowane wynosi 369 795,90 złotych. Przedmiotem projektu jest zakup wysokospecjalistycznego sprzętu ucyfrowienia rtg oraz sprzętu laboratoryjnego do pracowni patomorfologii. Zdjęcia z mikroskopów z Pracowni Patomorfologii będą wysyłane do UM w Lublinie do opisu i diagnozy. Uniwersytet będzie korzystał z bazy danych – zdjęć rtg i zdjęć komórek z Pracowni Patomorfologii w Sandomierzu. Zdjęcia cyfrowe z rtg wysyłane będą pocztą elektroniczną do opisu przez pracowników naukowych UM w Lublinie. Będzie to dotyczyć głównie przypadków skomplikowanych i poważnych, wymagających dokładniejszej analizy. W ramach projektu zakupione zostaną: mikroskop z torem bocznym i torem wizyjnym, mikroskop do skrinerów cytologii ginekologicznej, skaner preparatów histologicznych, procesor tkankowy, barwiarki, łaźnia wodna, płyta grzewcza, ucyfrowienie aparatu rtg. Zakupiony sprzęt przyczyni się do rozwoju innowacji, prowadzenia badań oraz prowadzenia ekspertyz, konsultacji oraz opracowania nowych rozwiązań w zakresie lecznictwa szpitalnego.

Źródło: Biuro Prasowe UM