Wystawa Ceramiki

Trwa konkurs na realizację zadań z zakresu kultury. Do rozdysponowania jest 350 tysięcy zł

Trwa nabór wniosków w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych województwa świętokrzyskiego w 2020 roku z zakresu kultury. Termin składania ofert upłynie 2 marca br.

Celem konkursu na realizację zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu kultury jest wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej. W tym roku na konkurs przeznaczono ogółem 350 tysięcy zł.

Do 2 marca 2020 roku będzie można składać oferty na dofinansowanie następujących zadań publicznych:

WYDARZENIA – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego – 190 tys. zł,

WYDAWNICTWA – tworzenie i wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych wartościowych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego – 60 tys. zł,

DZIEDZICTWO – realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji, miejsc pamięci, postaw patriotycznych, rocznic i wydarzeń historycznych, dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 odbywających się pod hasłem ,,Moja Droga” – 100 tys. zł.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w zakresie kultury związaną z realizacją zadań objętych konkursem. Oferty na konkurs można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. Paderewskiego 34A, pok. 25 (godz. 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursu, niezbędne formularze, oświadczenia i instrukcje przydatne przy formułowanie ofert realizacji zadań dostępne są w zakładce Konkursy.