Garbage Can 1111448 1920

Uwaga przedsiębiorcy zajmujący się zbiórką i przetwarzaniem odpadów!

W dniu 5 marca 2020 r. upływa termin na złożenie wniosków o zmianę zezwoleń na zbieranie albo przetwarzanie oraz łącznie zbieranie i przetwarzanie odpadów, a także zmianę pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, są zobowiązani do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji do właściwego organu, tj. marszałka województwa albo starosty.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) w terminie do dnia 5 marca 2020 r. ww. zezwolenia i pozwolenia wygasają.