Sala Branżowa Stanowiska Komputerowe

TRWAJĄ NABORY WNIOSKÓW W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Środki w wysokości 1 461 898 zł Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało dla województwa świętokrzyskiego w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023. Środki te zostaną przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy z województwa świętokrzyskiego określiły planowane terminy przyjmowania wniosków od pracodawców. Uprawniony do korzystania ze wsparcia w ramach rezerwy KFS jest każdy podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Wniosek o przyznanie środków KFS na realizację szkoleń, kursów zawodowych lub studiów podyplomowych należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP/MUP. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje nt. procedur i kryteriów oceny wniosków.

Przypominamy, że refundacja kosztów kształcenia w przypadku podmiotów zatrudniających do 9 pracowników wynosi 100%; a w przypadku pozostałych podmiotów – 80%. Każdy wniosek musi wpisywać się z co najmniej jeden z priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy na rok 2023. Maksymalna kwota dofinansowania to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.