Tryb kulturalny

Znane są już szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji z budżetów samorządowych państwowym jednostkom kulturalnym. 20 lipca weszło w życie rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w tej sprawie. Znane są już szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji z budżetów samorządowych państwowym jednostkom kulturalnym. 20 lipca weszło w życie rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w tej sprawie.
Zgodnie z rozporządzeniem samorządy mogą wspierać tylko te państwowe instytucje kulturalne, które posiadają siedzibę na obszarze działania właściwej jednostki. Poza tym z budżetów samorządowych mogą być wspierane tylko „zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki kulturalnej, w tym zadania inwestycyjne”.
Terminy składania wniosków oraz kryteria ich oceny będą ogłaszane w Biuletynach Informacji Publicznej oraz w siedzibach urzędów danej jednostki samorządu terytorialnego.
We wniosku oprócz nazwy i adresu wnioskodawcy musi on sprecyzować rodzaj zadania i jego związek z regionalną polityką rozwoju w zakresie rozwoju kultury, a także wysokość wnioskowanej dotacji oraz harmonogram realizacji zadania. Ponadto wniosek powinien zawierać oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania i preliminarz całkowitych kosztów zadania i źródła jego finansowania.
Oceną złożonych wniosków pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym zajmie się właściwy organ wykonawczy danej jednostki. Na decyzję będzie miał 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Po przyznaniu dotacji wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia właściwemu organowi wykonawczemu jst rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie do 30 dni od wykonania zadania.

Źródło: PAP