2

Ukonstytuowała się Świętokrzyska Rada Seniorów nowej kadencji

16 członków – zarówno osób niezrzeszonych, jak i przedstawicieli instytucji oraz organizacji skupiających i działających na rzecz seniorów liczyć będzie Świętokrzyska Rada Seniorów w kadencji 2020-2025. W poniedziałek, 9 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się uroczyste, inauguracyjne posiedzenie Rady, podczas którego z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz wicemarszałek Renaty Janik członkowie Rady otrzymali nominacje. Wybrani zostali także Przewodnicząca, Zastępca Przewodniczącej oraz Sekretarz Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

– Gratuluję Państwu nominacji do Świętokrzyskiej Rady Seniorów. Życząc dużo zdrowia, energii do działania i powodzenia w życiu osobistym, wyrażam głęboką nadzieję, że nowo powołana Rada będzie niezwykle twórczym ciałem doradczym w opracowywaniu ostatecznej wersji Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 – mówił marszałek Andrzej Bętkowski podczas uroczystości wręczenia nominacji członkom Rady.

Przypomnijmy: kandydatury do Świętokrzyskiej Rady Seniorów  można było zgłaszać do 28 stycznia br. W wyznaczonym terminie wpłynęło 55 wniosków; 2 wnioski zostały złożone po terminie. Podczas posiedzenia, które odbyło się 21 lutego br. Komisja pod przewodnictwem wicemarszałek Renaty Janik dokonała oceny merytorycznej złożonych kandydatur i wyłoniła 16 członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów nowej kadencji. Jak podkreślała Renata Janik Komisja przyjęła założenie, by każdy powiat miał w Radzie swoją reprezentację, dlatego z każdego powiatu województwa wyłoniła jednego jej członka. Jedynie miasto Kielce i powiat kielecki, jako największe, mają w Świętokrzyskiej Radzie Seniorów po dwóch reprezentantów.

– Państwa dokonania na niwie zawodowej, jak również działalność społeczna robią ogromne wrażenie i budzą wielki szacunek. Jestem przekonana, że Wasze doświadczenie wniesie w działalność Świętokrzyskiej Rady Seniorów ogromny wkład. Z całego serca gratuluję Państwu nominacji do Rady – zwróciła się podczas poniedziałkowego spotkania do członków nowo powołanej Rady wicemarszałek Renata Janik.

W Świętokrzyskiej Radzie Seniorów w latach 2020-2025 zasiadać będą:

Władysław Blicharski z Jędrzejowa, założyciel Uniwersytetu III Wieku, członek Klubu Nauczyciela w Jędrzejowie.

Danuta Chwaszczyńska z Jeżowa, przewodnicząca Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie, Sołtys Sołectwa Jeżów, wieloletni członek zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność Delegatura w Końskich.

Jan Jarząb z Kielc, aktywnie działa na rzecz seniorów jest członkiem UTW oraz działa w klubie seniora na kieleckim osiedlu Uroczysko.

Anna Jóźwik ze Skarżyska Kamiennej, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady Seniorów ds. Osób Niepełnosprawnych, sekretarz Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego, wiceprezes Fundacji Kawałek Serca, wolontariusz Szlachetnej Paczki, pomysłodawca utworzenia punktu porad dla seniorów, w którym dyżury pełnią członkowie Rady Seniorów.

Irena Czerwińska z Kurzelowa, wolontariusz w projekcie „Strefa Aktywnych Seniorów” realizowanym przez Fundację CEdR, członek Rady Programowej w Fundacji CEdR (Centrum Edukacji dla Rozwoju), członek Rady Gminnej Pożytku Publicznego we Włoszczowie w latach 2011-2013 i 2013-2015.

Iwona Wielgus z Kielc, przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców, była organizatorką II Kongresu „Zdrowego Starzenia, oraz 16 powiatowych konferencji „Zdrowego Starzenia”, zrealizowała dwa projekty senioralne.

Halina Szczykutowicz z Rudki Bałtowskiej, prezes Stowarzyszenia „Ruch to moje zdrowie” w Bałtowie. Organizuje m.in. imprezy i wycieczki dla seniorów.

Grażyna Szlęk ze Staszowa, przewodnicząca samorządu studenckiego staszowskiego UTW, członek zarządu Towarzystwa Kulturalnego, członek Zarządu Stowarzyszenia Artystów Plastyków.

Maria Skrzyńska z Makoszyna, przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, aktywnie działa w Gminnej Radzie Seniorów w Bielinach.

Wiesław Rębacz z Kazimierzy Wielkiej, uczestniczy w kierunku wparcia osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Prowadzi działania wzrostu aktywności członków Związku poprzez kontakty społeczne w środowisku.

Marta Syzdół z Chęcin, członek Zarządu Stowarzyszenia CHUTW działającym na terenie Gminy Chęciny.

Zbigniew Nogal z Opatowa, wieloletni działacz w opatowskim UTW.

Helena Pęczek ze Starachowic, były pracownik naukowy SGGW w Warszawie oraz dyrektor oddziału Banku Zachodniego SA w Ostrowcu Św. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu UTW w Starachowicach. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym seniorów.

Bożena Łukaszek z Sandomierza, aktywna i kreatywna działaczka na rzecz seniorów, udziela się w różnego rodzaju imprezach organizowanych dla seniorów.

Maria Kulik z Pińczowa, wiceprezes Gminnej Rady Seniorów, prezes Stowarzyszenia Diabetyków, organizatorka spotkań integracyjnych, edukacyjnych oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla seniorów.

Wiesława Mączkowska z Bogucic Pierwszych, sekretarz Stowarzyszenia Amazonek w Busku-Zdroju.

Podczas poniedziałkowego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim członkowie Świętokrzyskiej Rady Seniorów wybrali ze swego grona Przewodniczącą tego gremium – została nią kielczanka Iwona Wielgus, która jednocześnie będzie przedstawicielem Rady w Zespole konsultacyjno-doradczym ds. Opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 20121-2030. Z kolei Annę Jóźwik ze Skarżyska-Kamiennej powołali na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej, zaś Grażyna Szlęk ze Staszowa wybrana została Sekretarzem Rady.

Świętokrzyska Rada Seniorów jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa. Reprezentuje środowiska osób starszych w zakresie polityki senioralnej na poziomie regionalnym.

Do jej zadań należy w szczególności:

– prowadzenie działalności informacyjnej związanej z polityką senioralną, w tym wymiana i rozpowszechnianie informacji istotnych dla seniorów województwa świętokrzyskiego;

– identyfikowanie i sygnalizowanie istotnych kwestii związanych z sytuacją osób starszych w województwie świętokrzyskim;

– opiniowanie oraz konsultowanie kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań, mających wpływ na regionalną politykę senioralną;

– udział członków Rady w zespołach eksperckich i innych gremiach, przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć w obszarze zgodnym z celami Rady;

– monitorowanie realizacji działań na rzecz osób starszych wynikających z programów oraz strategii wojewódzkich;

– włączanie się w charakterze partnera w realizację różnorakich inicjatyw na rzecz osób starszych m.in. poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego i doradczego.