Aneks Do Umowy Podpisują Od Lewej Marszałek Renata Janik I Członek Zarządu Województwa Anita Koniusz

Umowa na współprowadzenie Teatru przedłużona

Marszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Anita Koniusz podpisały dziś Aneks do umowy z 24 kwietnia 2020 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Umowa została przedłużona do 31 grudnia 2027 roku.

W ramach podpisanego dokumentu Minister Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywać będzie Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach środki w formie dotacji podmiotowej niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej w kwocie nie mniejszej niż 3 mln 315 tys. zł rocznie. Z kolei wkład województwa będzie wynosił nie mniej niż 9 mln 600 tys. zł rocznie.

Niniejsza umowa zostaje zawarta do 31 grudnia 2027 roku, jednocześnie zobowiązano w niej Dyrektora Teatru do powołania w 2025 roku Rady Programowej jako organu doradczego i opiniodawczego. Rada ma się składać maksymalnie z siedmiu członków, w tym jednej osoby wskazanej przez Ministra, jednej osoby wskazanej przez Województwo oraz pozostałych osób wskazanych przez Dyrektora Teatru, w uzgodnieniu z Ministrem i Województwem.

Szczegółowe zasady i tryb powoływania, odwoływania oraz działania Rady Programowej określi Regulamin Rady Programowej nadany przez Dyrektora Teatru.