Vouchery

Unijne wsparcie na rozwój przedsiębiorczości

Ponad 51 mln złotych na rozwój małych i średnich firm przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pieniądze będą przeznaczone na usługi eksperckie, które mają służyć rozwojowi przedsiębiorczości. – Wielu właścicieli firm nie docenia usług doradczych, ponieważ nie są one związane z konkretną inwestycją, np. zakup maszyn. Ale ta wiedza jest bardzo potrzebna, by osiągać rozwój i sukces – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Projekt jest wynikiem inicjatywy Catching up regions realizowanej przez Komisję Europejską, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Eksperci Banku Światowego przeprowadzili badania potrzeb świętokrzyskich przedsiębiorców, które zapewnią im wzrost konkurencyjności. Analiza jasno wykazała, że usługi doradcze wspomagające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw powinny być sprofilowane pod względem branży oraz cech przedsiębiorstwa, a efektywna usługa dopasowana do potrzeb każdej z firm. W projekcie przewidziano więc zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Zostaną na ten cel przekazane vouchery dla firm, które zgodnie z zapotrzebowaniem i profilem ich działalności, same wybiorą pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować.

– Usługi doradcze wspierające rozwój firm muszą być dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorcy, czyli szyte na miarę. Tylko w ten sposób jest szansa na stworzenie przez firmy przewagi konkurencyjności na rynku – mówił Andrzej Bętkowski.

Firmy, które będą starały się o otrzymanie takiego wsparcia same wskażą jednostkę doradczą, może to być wyższa uczelnia.
– My będziemy weryfikować potencjał i wiedzę ekspercką wskazanej jednostki doradczej, a także to, czy w danej firmie taka usługa będzie przydatna i czy znajduje ona uzasadnienie – informował Tomasz Janusz, p.o. dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W sumie, na projekt, który będzie realizowany do 2023 roku Zarząd Województwa przeznaczył ponad 51 mln złotych. W tym roku do rozdysponowania będzie około 4 mln złotych. Pierwszy nabór właśnie się rozpoczął i potrwa do 25 czerwca.

– Chcemy poprzez ten program voucherowy, profesjonalne usługi doradcze, wesprzeć rozwój gospodarczy naszego województwa – mówił marszałek.

Usługi będą realizowane w grupach: standardowe i specjalistyczne, a w kolejnym naborze również proinnowacyjne dla grup MŚP z pokrewnej branży.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku, od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych. Usługa doradcza standardowa jest oparta na zapotrzebowaniu danego przedsiębiorstwa, która może być oferowana w różnych przedsiębiorstwach bez konieczności dokonania istotnych modyfikacji modelu jej realizacji. Dla usług standardowych górny limit dofinansowania wynosi 20 000 zł, a maksymalny okres realizacji usługi wynosi 8 miesięcy.

Usługa doradcza specjalistyczna to usługa, która aby mogła być oferowana w różnych przedsiębiorstwach, konieczne jest wprowadzenie istotnych modyfikacji w zależności od potrzeb konkretnego MŚP lub indywidualnego zapotrzebowania. Usługa taka powinna się charakteryzować: zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu ich zaspokojenia przez usługodawcę, dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, oraz wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwojowego. Dla usług specjalistycznych górny limit dofinansowania wynosi 150 000 zł, a maksymalny okres realizacji usługi wynosi 12 miesięcy.

Drugim wspierającym modułem w projekcie będzie wsparcie w postaci voucherów dla Instytucji Otoczenia Biznesu, na przygotowanie nowych, ulepszonych pakietów usług skierowanych do MŚP w obszarze rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym opracowanie strategii i standardów oferty.
Instytucje otoczenia biznesu powinny dopasowywać podaż swoich ofert do popytu ze strony przedsiębiorców, stale analizować swoją wiedzę na temat aktualnych i przyszłych potrzeb swoich klientów, co przyczyni się do większego dostosowania oferty ich usług do rosnących potrzeb klientów. Dlatego też wypracowanie w ramach projektu, popytowego modelu współpracy pomiędzy MŚP a IOB może być przełomowym momentem na rzecz zmiany polityki działania podmiotów wspierających przedsiębiorstwa.

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.