2 lata działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego

Rozmowa z Ryszardem Stępniem, prezesem Zarządu ŚFP Sp. z o.o. w Kielcach.

– Za nami dwa lata funkcjonowania Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego. Jak Pan ocenia ten czas?

Ryszard Stępień: – Po pierwsze nastąpiło zamknięcie podstawowego etapu rozwoju Funduszu, czyli stworzenie sieci placówek współpracujących. Była to dość trudna operacja, ponieważ realizowaliśmy ją głównie z centralami banków. Szczególnie ciężko było w przypadku dużych banków komercyjnych, tzw. sieciowych, z którymi rozmowy prowadziliśmy bardzo długo, nieraz nawet po kilkanaście miesięcy. Udało nam się jednak pozyskać do współpracy 5 banków sieciowych. Współpracujemy również  z kilkunastoma  bankami spółdzielczymi oraz instytucjami  finansowymi działającymi na prawie stowarzyszeniowym bądź fundacyjnym: Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, Agencją  Rozwoju Regionalnego Starachowice oraz Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica. Łącznie to 25 instytucji finansowych,  które na terenie województwa wskazały do współpracy swoje oddziały.  Tam klienci- przedsiębiorcy  prowadzący działalność gospodarczą mogą pytać o kredyty z naszym poręczeniem.

– Przypomnijmy zatem, kto może skorzystać z pomocy Funduszu?

Ryszard Stępień: – Działalność Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, których zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez bank bądź inną instytucję finansową, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, mających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego, mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. oraz organizacji pożytku publicznego.

– Jak pan ocenia zainteresowanie przedsiębiorców poręczeniami udzielanymi przez ŚFP?

Ryszard Stępień:  – Zainteresowanie jest coraz większe. Klienci chcą się dowiedzieć, na czym cała rzecz polega i jakie wymogi muszą spełniać.  Wielu z nich spodziewa się, że wystarczy mieć tylko dobry pomysł na biznes, żeby uzyskać nasze poręczenie. Przypomnijmy, że  o poręczenie Funduszu dla kredytu/pożyczki może ubiegać się przedsiębiorca, którego zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez Bank, z którym Fundusz podpisał umowę o współpracy prowadzący działalność gospodarczą, mający siedzibę lub realizujący inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka przeznaczona na cele rozwojowe działalności gospodarczej przedsiębiorcy, oprocentowana na warunkach rynkowych. Fundusz nie udziela poręczeń w oparciu o wcześniej zawarte umowy z bankami dla już uruchomionych kredytów i pożyczek.

– Jaką maksymalną kwotę możecie poręczyć?

Ryszard Stępień:  – Udzielane przez Fundusz poręczenia są ograniczone do kwoty nie większej niż 80% udzielonego przez Bank kredytu. Aktualnie maksymalna kwota poręczenia to 1,4 mln zł.

– Od początku swej działalności Fundusz udzielił poręczeń na łączną kwotę  12 milionów złotych. To dużo czy mało?

Ryszard Stępień:  – Jak na warunki startowe to dość dobrze.  Do takiej wielkości inne regionalne fundusze dochodziły w czwartym,  piątym roku działalności, a my wkraczamy dopiero w trzeci rok działalności.  Odnotowujemy już bardzo pozytywne  przykłady  klientów,  którzy już raz skorzystali  u nas z poręczenia i wracają po raz kolejny.  Świadczy to nie tylko o zaufaniu do naszej instytucji, ale także o tym, że stanowimy dla przedsiębiorców duże wsparcie.

– Ważnym wydarzeniem w krótkiej historii spółki  była zmiana jej siedziby…

Ryszard Stępień:  – 27 czerwca 2011 roku  udało nam się uzyskać zgodę na zakup lokalu pod stałą siedzibę spółki. Został on zakupiony częściowo przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.  26 września oficjalnie otworzyliśmy nową siedzibę, w centrum Kielc, przy ul. Św. Leonarda. Chcieliśmy być  w bliskim sąsiedztwie z innymi instytucjami otoczenia biznesu. I tak, tuż obok nas mieści się Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy, na dole siedzibę ma  Główny Punkt Informacyjny o  Funduszach Europejskich. Tworzymy wspólnie pewnego rodzaju mini-centrum, gdzie przedsiębiorca  może zdobyć dużą dawkę niezwykle potrzebnej wiedzy.

Jakie są plany i zamierzenia Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego na najbliższą przyszłość?

Ryszard Stępień:  –  Przede wszystkim rozwój naszej oferty. W związku z tym na Walnym Zgromadzeniu Wspólników, które się odbyło 30 maja dokonaliśmy zmian w umowie spółki, idących w kierunku poszerzeniem możliwości poręczeniowych Funduszu o gwarancje bankowe, wierzytelności leasingowe i organizacje ekonomii społeczne. W pierwotnej umowie nie było bowiem tego typu możliwych rozwiązań.

Biuro Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. mieści się w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce. Przedsiębiorcy mogą uzyskać wszelkie informacje na temat działalności Funduszu pod nr tel.: 41 242 95 05, 41 242 94 92, pisząc na adres e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl bądź też odwiedzając stronę internetową Funduszu: www.swietokrzyskifp.pl .