Człowiek – najlepsza inwestycja

317, 5 mln euro uzyska województwo świętokrzyskie w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tym roku, na dofinansowanie projektów nasz region może otrzymać prawie 113 mln zł. Część z tej kwoty zostanie przeznaczona m.in. na wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich. Rozmowa ze Zdzisławem Wrzałką,  Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

317, 5 mln euro uzyska województwo świętokrzyskie w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tym roku, na dofinansowanie projektów nasz region może otrzymać prawie 113 mln zł. Część z tej kwoty zostanie przeznaczona m.in. na wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich. Rozmowa ze Zdzisławem Wrzałką,  Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

 

Jaki charakter będzie miało wsparcie udzielane w ramach programu Kapitał Ludzki?

 

Zdzisław Wrzałka: Kapitał Ludzki, to program, którego celem jest inwestowanie w człowieka – jego wiedza i umiejętności są najwyższym dobrem. Na pierwszym miejscu stawia się więc rozwój człowieka zarówno w jego wymiarze indywidualnym jak i społecznym. W ramach programu wsparciem zostaną objęte dziedziny związane m.in. z zatrudnieniem, edukacją, integracją społeczną czy rozwojem potencjału przedsiębiorstw i ich pracowników. Z unijnego wsparcia będą mogły skorzystać m.in. instytucje rynku pracy, jednostki administracji samorządowej, organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe. Tylko w tym roku Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego-Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymało jako Instytucja Pośrednicząca możliwość wydania prawie 113 mln zł, w tym m.in. na realizację zadań w ramach 4 priorytetów: VI, VII, VIII i IX. Są to„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, „Promocja Integracji Społecznej”, „Regionalne Kadry Gospodarki” oraz „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ogłosiło pierwsze konkursy. Cieszą się one dużym zainteresowaniem…

 

Zdzisław Wrzałka: Jeśli chodzi o ogłaszanie konkursów, to plasujemy się pod tym względem w czołówce regionów. Pod koniec listopada  ŚBRR ogłosiło pierwszy, pilotażowy konkurs na składanie projektów w ramach PO KL w województwie świętokrzyskim. Dotyczy „oddolnych inicjatyw edukacyjnych na terenach wiejskich”. Pojedynczy wniosek może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości 50 tys. zł.  W ramach tego konkursu złożonych zostało 127 wniosków. 30 z nich zostało już pozytywnie ocenionych przez Komisję Oceny Projektów.  Pierwsze umowy o dofinansowanie zostaną podpisane jeszcze w tym miesiącu. Na początku lutego ogłosiliśmy kolejne konkursy, po pieniądze unijne mogą ubiegać się gminy, stowarzyszenia i szkoły.

 

Program Kapitał Ludzki stwarza dużą szansę na rozwój edukacji na terenach wiejskich. Czy da się nadrobić dystans dzielący nasz region od średniej krajowej, jeśli chodzi o edukację przedszkolną na wsi?  

 

Zdzisław Wrzałka: W tym roku na tworzenie nowych przedszkoli, wsparcie już istniejących oraz na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przeznaczone zostało ponad 11 mln zł. Może się to przyczynić do wyrównania szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi. W naszym województwie do przedszkoli uczęszcza zaledwie 14 % dzieci wiejskich, w skali kraju aż 800 gmin nie posiada żadnych oddziałów przedszkolnych. O unijne pieniądze mogą się starać samorządy i stowarzyszenia, zainteresowane tworzeniem nowych przedszkoli. Wnioski mogą też składać np. istniejące placówki, chcące wydłużyć czas pracy przedszkola, uruchomić dodatkowy nabór dzieci czy zatrudnić personel. W Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionu można też składać projekty obejmujące organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, informatyki, organizowanie doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej. Wszystko po to, by wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży mieszkających na terenach wiejskich.