Obradował Komitet Monitorujący RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Obradował Komitet Monitorujący RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

14 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Obradom przewodniczył Kazimierz Kotowski, zastępca przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Posiedzenie poprzedzone zostało spotkaniem z przedstawicielami Komisji Europejskiej,  Magali Lenoel – Menadżerem Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO), Moniką Chabą – Menadżerem Programu w ramach Dyrekcji Generalnej do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) oraz Wolfgangiem Münch – zastępcą dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio Komisji Europejskiej. Spotkanie poświęcone było omówieniu uwag Komisji Europejskiej do kryteriów będących przedmiotem posiedzenia Komitetu.  

Podczas posiedzenia, pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odnieśli się do zgłoszonych uwag do kryteriów wyboru projektów – Rafał Fudalewski dla działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości natomiast Krzysztof Kasprzyk – dla działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Po ustaleniu końcowego brzmienia kryteria zostały zatwierdzone przez Komitet.  

Następnie Helena Gawlik z Oddziału Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej Departamentu Polityki Regionalnej zapoznała uczestników z planowanymi w 2015 roku działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Prezentację doświadczeń z wykorzystania środków przez organizacje pozarządowe  w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz wnioski z nich płynące w kontekście perspektywy 2014-2020 – zaprezentowała Anna Mikołajczyk – Prezes Fundacji PEStka, a jednocześnie członek Komitetu RPOWŚ 2014-2020.

Na koniec Anna Kucharczyk, kierownik Oddziału Zarządzania RPO przedstawiła informację na temat stanu prac nad wypełnieniem warunkowości ex-ante RPOWŚ 2014-2020.