Informacja dla przedsiębiorców wykorzystujących PCB

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż zgodnie z §2.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie w wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860) wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach było dopuszczone, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r. Ponadto, podmioty, które były w posiadaniu odpadów zawierających PCB zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100. poz. 1085 z późn. zm.). obowiązane były do usunięcia tych odpadów w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r.
W związku z powyższym, wzywam do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach oraz do niezwłocznego usunięcia odpadów zawierających PCB. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania urządzeń lub instalacji zawierających PCB lub posiadania odpadów zawierających PCB stosowana informacja (według wzoru zawartego w powyższym rozporządzeniu) powinna zostać przedłożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.