Konkursy dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy do udziału

250 tysięcy złotych na działania w sferze kultury oraz 100 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – takie pieniądze przeznaczy w tych roku samorząd  województwa na wsparcie działań organizacji pozarządowych w tych obszarach. Podczas posiedzenia Zarząd Województwa zdecydował o ogłoszeniu dwóch konkursów otwartych na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.      

Zgodnie z Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2017  r. oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa zdecydował o ogłoszeniu konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, realizowanych w 2017 r.

Organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o wsparcie finansowe w trzech obszarach:  
1) WYDARZENIE – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, a także  konferencjach i seminariach oraz innych przedsięwzięciach kulturalnych mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego (przeznaczona na wsparcie tych działań kwota to 170 tys. zł),
2) WYDAWNICTWA –  wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów itp. o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historii województwa (na wsparcie przedsięwzięć NGO-sów w tym zakresie Zarząd Województwa przeznaczył 40 tys. zł) ,
3) DZIEDZICTWO – realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji i regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym organizacja imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem: ,,Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” (planowana sumaryczna kwota wsparcia na ten cel to 40 tys. zł).

W sumie na wsparcie działań z zakresu kultury w tegorocznym budżecie samorządu województwa zarezerwowana jest kwota  250 tys. zł.
 
Z kolei 100 tys. zł przewidziane jest na wsparcie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku. W tym obszarze organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć związanych: z organizacją lub uczestnictwem w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych oraz innych wydarzeniach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi  oraz upowszechnianiu edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego konkursu można także wnioskować o dofinansowanie organizacji lub uczestnictwa w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach i festiwalach  promujących naukowe i artystyczne dokonania uczniów i studentów.
 
Nabór wniosków w ramach obu konkursów będzie trwał 21 dni od momentu ich ogłoszenia. Zainteresowanym szczegółowych informacji udziela Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.