Odwołania

Od decyzji w indywidualnej sprawie z zakresu administracji publicznej wydanej przez Marszałka Województwa lub upoważnionych przez niego: Wicemarszałka, pozostałych członków Zarządu Województwa oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego, wydanej w pierwszej instancji – służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. W każdej decyzji umieszcza się pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, wskazuje się organ odwoławczy oraz termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Terminowe wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak tych decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art.108 k.p.a.) lub ich natychmiastowe wykonanie następuje z mocy ustawy.