Zażalenia

W toku postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może wydać postanowienie, które nie rozstrzyga o istocie sprawy (chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej), lecz dotyczy poszczególnych kwestii wynikłych w trakcie postępowania. Jeżeli na postanowienie przysługuje zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, powinno wówczas zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne (art.124 k.p.a.).