Opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych

Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest ustawowym zadaniem samorządu województwa, wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.).

Wpisu do rejestru ośrodków dokonuje wojewoda.

Warunkiem dokonania wpisu do rejestru jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez wojewodę, zaopiniowanego uprzednio przez samorząd województwa.

Opinia sporządzana jest na podstawie wizytacji przeprowadzonej w ośrodku przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Samorząd województwa informuje ośrodek o wydanej opinii.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694)

Tryb składania wniosku

Ośrodki ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe składają wniosek do właściwego terytorialnie samorządu województwa, który po zaopiniowaniu wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego wpływu przekazuje wniosek wojewodzie.

Wniosek ośrodka winien być złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek.

Ośrodek ubiegający się o wpis do rejestru winien  posiadać:

 1. bazę noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej 20-osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów  i kadry;
 2. zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć wynikających z programu turnusu;
 3. zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych;
 4. zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe;
 5. gabinet lekarski lub zabiegowy wyposażony w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy.

Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka winny być dostępne dla grup osób niepełnosprawnych wskazanych we wniosku oraz zapewniać bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby. Ośrodek winien spełniać warunki dostępności szczegółowo określone §15ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

W przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych,  zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza, na podstawie zawartej umowy z innym podmiotem, której kopię dołącza się do wniosku ośrodka.

Wszelkie uchybienia występujące we wniosku ośrodka, winny być usunięte przez Wnioskodawcę  w  terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownej informacji od samorządu województwa. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje nie wydajnie opinii i nie przekazanie wniosku wojewodzie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Wzór wniosku określa załącznik Nr 9 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
 2. Aktualny wypis z księgi wieczystej (dotyczy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości) lub umowa dzierżawy, najmu itp. (dotyczy prowadzących ośrodek).
 3. Aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności.
 4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON.
 6. Zestawienie pokoi na poszczególnych kondygnacjach, ze wskazaniem pokoi przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu /w przypadku ubiegania się o przyjmowanie osób z taką dysfunkcją/.

Dokumenty potwierdzające dopuszczenie obiektu do użytkowania wydane przez odpowiednie służby,  w tym protokoły z ostatnich przeprowadzonych kontroli.

Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów Dla Osób Niepełnosprawnych znajduje się pod adresem:
http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/

 

Pliki do pobrania

WNIOSEK o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychData dołączenia 2015-05-14, att552510_wniosek_o_wpis_do_rejestru_osrodkow_w_ktorych_moga_odbywac_sie_turnusy_rehabilitacyjne_dla_osob_niepelnosprawnych.doc