Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowa


 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– karta informacyjna-

 

 

 

Nazwa sprawy/zadania:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 

Opis sprawy/zadania:

W oparciu o corocznie uchwalany przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego „Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi”, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. W roku 2014 w ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Zadanie nr 1- Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza;

 1. podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej,
 2. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych) książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami.

Zadanie nr 2– Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży).

Zadanie nr 3– Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego (kolonie, obozy, itp.).

Na realizację ww. zadań w 2014 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznacza kwotę w wysokości 90 000,00 zł.

Dokładne informacje dotyczące trybu i zasad konkursu zawiera ogłoszenie o konkursie.

 

Kogo dotyczy:

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie oświaty:

–         organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1563),

–         osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościała Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

–         stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

–         spółdzielnie socjalne,

–         spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.

 

Wymagane dokumenty:

Oferta zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) z następującymi załącznikami:

 1. kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego zgodna z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
 2. kopia aktualnego statutu organizacji lub adres strony internetowej, na której jest on udostępniony,
 3. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie od proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań- dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwo do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania,
 4. pełnomocnictwo zarządu głównego dla co najmniej dwóch przedstawicieli oddziału terenowego organizacji, do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania, o którego powierzenie lub wsparcie stara się ta jednostka organizacyjna- w przypadku składania oferty przez oddział terenowy organizacji ( nieposiadający osobowości prawnej),
 5. umowa partnerska zawarta między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego- w przypadku składania ofert, które będą realizowane w partnerstwie.

Po dokonaniu oceny, w przypadku wybrania danej oferty do dofinansowania i przyznaniu dofinansowania, oferent zobowiązany jest do przedłożenia do Urzędu Marszałkowskiego:

 1. zaktualizowanych: harmonogramu i kosztorysu oraz
 2. oświadczenia o niezmienionym stanie prawnym i faktycznym.

Na podstawie tych dokumentów Urząd Marszałkowski podpisuje z oferentem umowę dotyczącą wsparcia realizacji zadania.

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce

sekretariat tel. 41 341-62-18

Monika Cieśla, pok. 35, tel. 41 341-69-09,

e-mail: monika.ciesla@sejmik.kielce.pl

lub Joanna Bryła-Lech, pok. 35, tel. 41 341-69-09,

e-mail: joanna.bryla-lech@sejmik.kielce.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

ewentualnie składać osobiście:

Kancelaria Ogólna
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
bud. C2, I p., pokój nr 147

 

Termin załatwienia sprawy

 1. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu – I kwartał danego roku,
 2. Podpisywanie umów z oferentami – w trakcie całego roku, w zależności od przedłożonego harmonogramu

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.)
 3. Uchwała Nr XXXVIII/680/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

W terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania oferent zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania.