Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– karta informacyjna-

 

 

Nazwa sprawy/zadania:

Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Opis sprawy/zadania:

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), nauczyciel kontraktowy ubiegający się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który:

–         odbył staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego,

–         posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzonych w okresie stażu zajęć,

musi zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący szkoły, w której jest zatrudniony.

Organ prowadzący (w tym wypadku Marszałek Województwa Świętokrzyskiego) wszczyna postępowanie egzaminacyjne na wniosek złożony w tej sprawie przez nauczyciela.

Egzamin przeprowadza komisja powołana w tym celu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Po zdaniu egzaminu nauczyciel uzyskuje kolejny stopień awansu zawodowego i otrzymuje akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Kogo dotyczy:

O uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegać się mogą:

–         nauczyciele kontraktowi, którzy spełnili wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela i ukończyli staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy,

–         nauczyciele kontraktowi posiadający, co najmniej stopień naukowy doktora, po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy,

–         nauczyciele kontraktowi, którzy uzyskali awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i którym dyrektor szkoły skrócił staż do roku i 9 miesięcy,

–         nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole, po odbyciu przez nich stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy,

–         nauczyciele urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, posiadający okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie, co najmniej 3 lata, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego ( poniżej w załączniku) wraz z dokumentacją o której mowa w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni  awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393), tj.:

  1. dokumenty lub poświadczone kopie tych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także akt nadania stopnia awansu zawodowego,
  2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

      a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

         b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

         c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

        d)  uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce

sekretariat tel. 41 341-62-18

Marzena Harabin, pok. 35, tel. 41 341-69-09,

e-mail: marzena.harabin@sejmik.kielce.pl

Jolanta Sikora, pok. 41 341-69-01, e-mail: jolanta.sikora@sejmik.kielce.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

ewentualnie składać osobiście:

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
ul. Paderewskiego 34 A, II piętro, pok. 25

 

Termin załatwienia sprawy

  1. Organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, jeżeli wniosek wraz z dokumentacja został złożony przez nauczyciela nie później niż do dnia 30 czerwca.
  2. Organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku jeżeli wniosek wraz z dokumentacja został złożony przez nauczyciela nie później niż do dnia 31 października.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni  awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393),
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego

W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1 KN (np. niezdanie egzaminu), odmawia się nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. W takim przypadku nauczycielowi przysługuje wgląd do akt sprawy i wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów.

W uzasadnieniu decyzji odmawiającej nadanie stopnia nauczyciela mianowanego należy podać, które z wymogów warunkujących nadanie stopnia nauczyciel spełnił, a których nie spełnił.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączonej dokumentacji

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub wymagana dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków w tym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Pliki do pobrania

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnegoData dołączenia 2015-12-03, att610040_wniosek_o_podjecie_postepowania_egzaminacyjnego.doc