Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dyrektor Departamentu:

Piotr Kisiel
tel. 41 395 10 31
e-mail:piotr.kisiel@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Renata Bilska
tel. 41 395 10 31
e-mail: renata.bilska@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Tomasz Fitas
tel. 41 395 10 31
e-mail: tomasz.fitas@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej Symbol
1) Oddział Edukacji i Nauki EST – I
2) Oddział Sportu EST – II
3) Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Finansowych EST – III
4) Oddział Turystyki EST – IV
5) Oddział Spraw Zagranicznych EST – V

Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy dwóch zastępców.

Do zakresu działania Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych należy w szczególności:

 1. realizacja ustawowych zadań organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe,
 2. przygotowywanie i wdrażanie programów mających na celu wsparcie rozwoju edukacji publicznej i szkolnictwa wyższego w województwie świętokrzyskim,
 3. prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek o zasięgu regionalnym,
 4. współdziałanie ze związkami sportowymi, klubami sportowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania sportu,
 5. przygotowywanie i aktualizacja projektów i rozwiązań służących rozwojowi sportu i turystyki w regionie,
 6. tworzenie mechanizmów i warunków oraz podejmowanie działań służących promowaniu aktywności fizycznej, turystyki i rekreacji mieszkańców regionu,
 7. współpraca z organami administracji publicznej oraz ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne  w zakresie programowania rozwoju oraz realizacji projektów o zasięgu regionalnym     i ponadregionalnym z zakresu edukacji, szkolnictwa wyższego, sportu i turystki,
 8. współpraca z organami administracji państwowej, w szczególności z ministrami właściwymi ds. edukacji, szkolnictwa wyższego, sportu oraz turystyki w zakresie prac nad krajowymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi,
 9. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przygotowania, aktualizacji i monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz dokumentów programowych związanych z zarządzaniem pomocowymi instrumentami finansowymi,
 10. przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w sektorze edukacji, szkolnictwa wyższego, sportu i turystyki,
 11. promowanie walorów turystycznych województwa w kraju i za granicą,
 12. wspieranie rozwoju sieci szlaków turystycznych oraz infrastruktury turystycznej w województwie świętokrzyskim, służących rozwojowi turystyki,
 13. realizacja działań na rzecz kształtowania spójnej polityki rowerowej w województwie świętokrzyskim,
 14. organizacja wydarzeń integrujących uczestników rynku turystycznego oraz popularyzujących walory turystyczne województwa świętokrzyskiego,
 15. prowadzenie spraw związanych z działalnością przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, w zakresie określonym przepisami prawa,
 16. prowadzenie spraw związanych z działalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, w zakresie określonym przepisami prawa,
 17. prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem i kategoryzacją obiektów hotelarskich,
 18. realizacja innych zadań z obszaru edukacji, sportu i turystyki, wynikających z uregulowań prawnych,
 19. promowanie walorów i możliwości rozwojowych województwa w kraju i za granicą; organizacja oraz współorganizacja imprez promujących Województwo Świętokrzyskie,
 20. opracowywanie propozycji aktualizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej   Województwa Świętokrzyskiego” i dokumentów o współpracy międzyregionalnej oraz nadzór nad ich realizacją,
 21. realizacja współpracy z regionami partnerskimi Województwa Świętokrzyskiego oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do nawiązania nowych kontaktów,
 22. opracowywanie zasad współpracy z organizacjami międzynarodowymi,
 23. koordynacja, animowanie i monitoring współpracy międzyregionalnej na szczeblu wszystkich kontaktów zagranicznych realizowanych na poziomie Urzędu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym udział  w międzynarodowych sieciach i organizacjach współpracy,
 24. przygotowywanie i obsługa wizyt gości zagranicznych oraz międzynarodowych kontaktów przedstawicieli Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych Województwa, w odniesieniu do których nadzór, w imieniu Zarządu Województwa, sprawują dyrektorzy departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej,
 3. Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 4. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.