Stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu


 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– karta informacyjna-

 

 

 

Nazwa sprawy/zadania:

 

„Zasady udzielania pomocy materialnej w formie
stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”

 

Opis sprawy/zadania:

 

W dniu 23 marca 2015 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę Nr VI/126/15 w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”. Zgodnie z przyjętymi zasadami podstawą ubiegania się o pomoc materialną jest pisemny wniosek studenta o udzielenie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Uczelnia, po uprzednim potwierdzeniu prawdziwości danych zawartych w złożonym przez studenta wniosku, przekazuje go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Kogo dotyczy:

 

Beneficjentami pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego mogą być Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatrianci, m.in. z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, którzy podjęli jednolite studia stacjonarne lub studia stacjonarne I, II lub III stopnia na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych wyższych uczelniach w województwie świętokrzyskim, , a ponadto spełniają następujące warunki:

   1/. posiadają ważną Kartę Polaka, w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.),

   2/.  lub są osobami, którym stwierdzono polskie pochodzenie, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392),

   3/. lub są repatriantami w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392),

   4/. lub są osobami posiadającymi polskie obywatelstwo, zamieszkującymi w krajach, o których mowa w pkt 1,

   5/.  w trakcie pobierania stypendiów nie przebywają na urlopie, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

   6/.  posiadają potwierdzenie odbywania studiów I, II lub III stopnia na publicznej lub niepublicznej uczelni wyższej znajdującej się na terenie województwa świętokrzyskiego,

   7/.  złożą w swojej uczelni w określonym niżej terminie prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium.

 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego .

(w załączniku)

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Planty 16C, 25-502 Kielce

sekretariat tel. 41 341-62-18

Jolanta Sikora, pok. 19, tel. 41 341-69-01,

e-mail: jolanta.sikora@sejmik.kielce.pl.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Wnioski studentów uczelnia składa w sekretariacie

Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Paderewskiego 34A, II piętro, pok. 25

lub przekazuje za pośrednictwem poczty na adres:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, bud. C2, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”.

 

 

Termin załatwienia sprawy

Wniosek o udzielenie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego student składa w swojej uczelni w terminach: od 1 do 10 października oraz od 1 do 10 marca (w odniesieniu do studentów rozpoczynających studia IIo od II semestru w roku akademickim).

Terminy składania wniosków studentów przez uczelnie: od 10 do 20 października każdego roku oraz od 10 do 20 marca (w odniesieniu do studentów rozpoczynających studia IIo od II semestru w roku akademickim).

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w formie uchwały, nie później niż w terminie miesiąca od przedłożenia przez Komisję listy wytypowanych kandydatów.

 

 

Podstawa prawna:

„Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”, stanowiące załącznik do uchwały Nr VI/126/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015 r. ( w załączniku)

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zapewnienie środków na ten cel w budżecie Województwa Świętokrzyskiego.

O wysokości stypendiów decyduje corocznie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz liczbę kandydatów do stypendium rekomendowanych przez Komisję.

Stypendium może być przyznane na okres jednego semestru lub jednego roku, tj.:

  1.  od 1 marca do 30 czerwca danego roku,
  2. lub od 1 października do 30 czerwca roku następującego po nim,

w zależności od długości cyklu kształcenia.

 

Pliki do pobrania

Stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze WschoduData dołączenia 2015-12-09, att611220_karta_informacyjna_stypendia_dla_polakow_i_osob_polskiego_pochodzenia_ze_wschodu.doc

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy materialnej Polakom na Wschodzie pdfData dołączenia 2015-12-09, att611221_uchwala_ws_udzielenia_pomocy_materialnej_polakom_na_wschodzie.pdf

Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu WŚ dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia z.docData dołączenia 2015-12-09, att611222_zasady_udzielania_pomocy_materialnej_w_formie_stypendiow_samorzadu_ws_dla_polakow_oraz_osob_polskiego_pochodzenia_z.doc

Wniosek o przyznanie stypendium Samorządu WŚ.docData dołączenia 2015-12-09, att611223_zalacznik__do_zasad_wniosek_o_przyznanie_stypendium_samorzadu_ws.doc