Przyjmowanie skarg i wniosków

I. SKŁADANIE SKARG i WNIOSKÓW

Każdy obywatel ma prawo składać wnioski i skargi do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych.
Organy te rozpatrują oraz załatwiają takie sprawy w ramach swojej właściwości.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).
• Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.).

II. PRZYJMOWANIE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w sprawie skarg i wniosków przyjmują:
1) Marszałek Województwa, Wicemarszałek oraz pozostali Członkowie Zarządu – w terminach uzgodnionych i podanych do wiadomości zainteresowanym,
2) dyrektorzy departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych, w każdy poniedziałek w godzinach pracy Urzędu,
3) pracownik na stanowisku ds. skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu oraz w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w następny dzień w godzinach pracy Urzędu.

Przyjmowanie i koordynowanie procesu rozpatrywania złożonych skarg i wniosków należy do Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami i równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.