Uchwała Nr 1/2010 Komisji Konkursowej “ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR” w sprawie Laureatów i Wyróżnionych w II edycji Konkursu

UCHWAŁA NR 1/2010

Komisji Konkursowej ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR
z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie wyboru Laureatów i Wyróżnionych w II edycji Konkursu
Świętokrzyski Racjonalizator

Na podstawie § 5 ust. 8, pkt c Regulaminu Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator, stanowiącego załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Nr XXXVII/627/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Świętokrzyski Racjonalizator z dnia 26 października 2010 roku, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się jedną Nagrodę Główną dla Jerzego Piotrowskiego za następujące patenty:

  • System kanałów wywiewnych w zblokowanych kanałach wentylacyjnych. 
  • System indywidualnego nawiewu kanałowego.

§ 2

Przyznaje się  następujące Wyróżnienia:

  • na rzecz zespołu twórców, tj.: Elżbieta Mocek – Selega, Ryszard Sygała, Hubert Smorąg, Dariusz Madetko za prawo ochronne: “Kocioł wodny płomienicowo – płomieniówkowy z wewnętrzną komorą nawrotną”.
  • na rzecz zespołu twórców, tj.: Ryszard Dachowski oraz Anna Stępień za patent: “Sposób oraz stanowisko badawcze do określenia izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, zwłaszcza silikatowych i betonowych”.

§ 3

Przyznaje się jedną nagrodę za zgłoszenie wynalazku na rzecz zespołu twórców, tj.: Leszek Radziszewski oraz Marzena Mięsikowska: “Sposób i urządzenie do oceny jakości głosu”.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Komisji Konkursowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Świętokrzyski Racjonalizator

Adam Jarubas