Uchwała Nr 1/2011 Komisji Konkursowej “ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR” w sprawie wyboru Laureatów III edycji Konkursu

UCHWAŁA NR 1/2011

Komisji Konkursowej ŚWIĘTOKRZYSKIEGO RACJONALIZATORA
z dnia 7 listopada 2011 roku

w sprawie wyboru Laureatów III edycji Konkursu
Świętokrzyski Racjonalizator

Na podstawie §5 ust. 8, pkt c Regulaminu Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator, stanowiącego załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VI/102/11 z dnia 23 marca 2011 roku oraz §3 ust. 3 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Świętokrzyski Racjonalizator
z dnia 7 listopada 2011 roku uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyznaje się jedną Nagrodę Główną za patent na rzecz zespołu twórców, tj.: Mirosław Wciślik, Karol Szot, Paweł Zagniński, Robert Kazała, pn.:
– Układ sterowania elektromechanizmem, zwłaszcza elektromechanizmem zaworu.

§ 2

Przyznaje się siedem Nagród za zgłoszone wynalazki:
– na rzecz zespołu twórców, tj.: Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, pn.:
– Nowe kompleksowe związki krzemu organicznego oraz sposób wytwarzania.
– Nowe kompleksowe związki krzemu i sposób otrzymywania nowych kompleksowych związków.
– na rzecz zespołu twórców, tj.: Tomasz Lech Stańczyk, Andrzej Zuska, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał, Rafał S. Jurecki, pn.:
 Makieta samochodu ciężarowego do badań zachowań kierowców.
– Manekin dla symulacji szybkiego ruchu pieszego.
– Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych oraz makieta przeszkody.
– Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych.
– Stanowisko i makieta przeszkody do badań zachowań kierowców.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Komisji Konkursowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Świętokrzyskiego Racjonalizatora

Adam Jarubas