Ważne strony i programy

Ważne strony i programy:

1. Realizacja zadania „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, w ramach: Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej”;
2. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej; www.e-puap.mswia.gov.pl;
3. Informatyzacja – Departament informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=255&id=3899
4. Portal tematyczny (Wortal) eGOV.pl (Zawiera informacje dla instytucji sektora publicznego z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz systemów zarządzania wiedzą stosowanych w administracji Publicznej);
www.egov.pl/
5. Plan działania 2010; http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
6. Społeczeństwo Informacyjne – Komisja Europejska http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm

Niektóre akty prawne dot. zagadnień związanych ze społeczeństwem informacyjnym:

1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r. Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z póź, zm..
2. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz.U.01.130.1450.
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.02.144.1204.
4. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Przygotowana przez Rząd RP „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” została przyjęta w dn. 23.12.2008 r. i jest spójna z kluczowymi dokumentami określającymi strategiczne kierunki rozwoju Polski (m.in.: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 oraz strategicznym Planem Rządzenia)
Strategia rozwoju spoleczenstwa informacyjnego w Polsce do roku 2013