Zakończenie konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

W dniu 4 marca 2016 r. zakończony został proces konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej 8 dla Poddziałania 8.2.2, 8.2.3, 8.4.2, w ramach Osi Priorytetowej 9 dla Działania 9.1, Poddziałania 9.2.1, 9.2.2 oraz w ramach Osi Priorytetowej 10 dla Poddziałania 10.2.2, 10.4.2.

 

Konsultacjom społecznym poddane zostały ogólne i szczegółowe kryteria wyboru projektów: kryteria dostępu i premiujące dla wyżej wymienionych Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla konkursów planowanych do ogłoszenia w 2016 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za aktywne uczestnictwo
w konsultacjach oraz przesłane uwagi, co do których odniesienie jest zamieszczone
na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 – TUTAJ