Uwaga! Nowe informacje w sprawie BDO!

Uwaga! Nowe informacje w sprawie BDO!

Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra klimatu, określające rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, co oznacza zwolnienie z obowiązku rejestracji w BDO. Procedowany jest także w Sejmie RP projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w myśl której do końca czerwca br. możliwe będzie sporządzanie dokumentów ewidencyjnych w formie papierowej, a nie wyłącznie elektronicznie.

Od 24 stycznia 2018 roku zaczął działać w ramach BDO, czyli Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce opakowaniami – elektroniczny rejestr przedsiębiorców. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorców w urzędzie marszałkowskim, właściwym ze względu na siedzibę firmy.
Od stycznia 2020 r. uruchamiane są, przez Instytut Ochrony Środowiska z Warszawy, kolejne moduły BDO. Obecnie działa moduł dotyczący ewidencji odpadów oraz składania wniosków o wpis bądź wykreślenie z rejestru. Rejestracji należy dokonywać elektronicznie za pośrednictwem strony BDO: www.bdo.mos.gov.pl. Również w systemie elektronicznym od tego roku składane będą sprawozdania za rok ubiegły z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie. Do końca 2019 r. przedsiębiorcy mogli ubiegać się o wpis do BDO, kierując do urzędów marszałkowskich wnioski w wersji papierowej.
Grupę podmiotów, które muszą być zarejestrowane w BDO, określa ustawa o odpadach. Ogólnie – dotyczy to wszystkich wytwórców odpadów innych niż komunalne, wprowadzających produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, gospodarujących odpadami. Ustawa określa także podmioty, które nie podlegają wpisowi do rejestru BDO. Należą do nich np.: wytwórcy odpadów zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, transportujący wytworzone przez siebie odpady, prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów. Wielu przedsiębiorców ma jednak wątpliwości, czy prowadzona przez nich działalność związana z produkcją, handlem, usługami wiąże się z wymogiem rejestracji w BDO.

Osoby, które zarejestrowały się w BDO, ale stwierdziły że nie podlegają jednak takiemu obowiązkowi, mogą złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru (za pośrednictwem BDO – elektronicznie). Mogą także zaniechać takich działań, jeśli spodziewają się, że w niedługim czasie będą podlegać obowiązkowi uzyskania wpisu.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Zapisy rozporządzenia rozszerzyły grupę podmiotów, które nie muszą starać się o rejestrację w BDO. Ustalone zostały też większe limity ilości i rodzajów odpadów, które dotychczas były objęte zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji.

 

Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – załącznik do Rozporządzenia ministra klimatu z dn. 23.12.2019 r. (poz. 2531)

załącznik do rozporządzenia ministra klimatu
Tabelka Nr 1
załącznik do rozporządzenia ministra klimatu
Tabelka Nr 2

Obecnie w Sejmie trwają prace nad ustawą zmieniającą ustawę o odpadach. W myśl jej zapisów przedłużona będzie do końca czerwca br. możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w wersji papierowej.