Maseczka

Uwaga przedsiębiorcy!

W związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – zapraszamy przedsiębiorstwa do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Świętokrzyskie.


Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).

Zapytanie ofertowe oraz z formularz oferty, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe.html.

Oferty należy składać do dnia 28 kwietnia br. godz. 10:00, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sek.oz@sejmik.kielce.pl.