Magdalena Zieleń Przewodnicząca Komisji Budżetu, 23 Kwietnia

Z obrad Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa

W czwartek 23 kwietnia br. obradowała, w trybie zdalnym, Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obradom przewodniczyła radna Magdalena Zieleń. Radni Sejmiku zajęli się m.in. zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w gminie Bałtów, a także planowanymi zmianami w budżecie województwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa.

Radni komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz województwa świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Bałtów, w obrębie Okół. Działka ta bezpośrednio przylega do drogi wojewódzkiej nr 754, znajduje się na łuku drogi, a zabudowania mieszkalne i budynki gospodarcze skutecznie ograniczają widoczność kierowcom. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza wykupić od osoby prywatnej w/w działkę, a prognozowany koszt zakupu wyniesie 150 tysięcy zł. Przejęcie nieruchomości poprawi poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na tym odcinku drogi wojewódzkiej.

Członkowie komisji dyskutowali także o projekcie uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa”, a związanego z asystą techniczną i serwisowaniem Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Firma, która do maja 2019 r. świadczyła takie usługi i wsparcie techniczne, przedstawiła ofertę niemożliwą do zaakceptowania ze względu na wysokość żądanego honorarium. Zadania związane z zachowaniem trwałości SIPWŚ i rozwojem systemu realizowane będą w ramach innego przedsięwzięcia, które jest wstrzymane ze względu na trudne do przewidzenia, ze względu na epidemię koronawirusa, dochody województwa.

Radni komisji pozytywnie zaopiniowali także projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041. Łączny plan dochodów budżetu województwa w 2020 r. zmniejszy się o kwotę 27.336.903 zł. Zmniejszone zostaną również wydatki budżetowe w roku bieżącym o kwotę 23.440.538 zł.

Galeria zdjęć