Bdo Logo

Uwaga! Ważna informacja BDO

Informujemy o zmianach zgodnych z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150).

 

I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Został przesunięty termin do dnia 30 czerwca 2020 r. na składanie sprawozdań takich jak:
1) roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
2) roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Do dnia 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Wszystkie ww. sprawozdania winne być składane za pośrednictwem indywidualnego konta Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 

II EWIDENCJA ODPADÓW

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego BDO sporządza się dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej przez czas trwania awarii. Ponadto, do dnia 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

 

III POMOC DE MINIMIS

Termin składania zaświadczeń lub oświadczeń o pomoc de minimis nie uległ zmianie. Stosowne dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca.

Z treścią ustawy można zapoznać się pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/150/1