Profesor Noworól

W Busku-Zdroju rozmawiano o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

W Busku-Zdroju samorządowcy oraz mieszkańcy uczestniczyli w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Profesor Aleksander Noworól, ekspert do spraw rozwoju regionu przedstawił najważniejsze cele rozwoju regionu na najbliższe 10 lat.


Punktem wyjścia do przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ jest diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej regionu strategicznych opracowana przez zespół ekspercki w październiku 2019 roku, zawierająca szczegółową charakterystykę województwa w najważniejszych obszarach i tematach, z punktu widzenia prowadzenia polityki rozwoju.

– Ta diagnoza prowadzi nas do pewnej wizji, czyli obrazu regionu, który chcielibyśmy widzieć w roku 2030. Chcemy aby województwo świętokrzyskie w 2030 roku było regionem ambitnym, o atrakcyjnym wizerunku, który wnosi coraz większy wkład w rozwój gospodarczy, społeczny, kulturowy Polski i Europy, który szanuje i dba o swoje dziedzictwo kulturowe i środowisko, który jest dobrym miejscem do życia – mówił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Powołany został Zespół Świętokrzyskie 2030+ oraz Grupy Robocze ds. opracowania Strategii. W skład tych gremiów weszli przedstawiciele samorządu lokalnego, administracji rządowej, środowiska naukowego, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Dodatkowo zapewnione zostało wsparcie naukowe pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Aleksandra Noworóla. Na każdym etapie istniała możliwość włączenia się w prace nad przygotowaniem dokumentu poprzez zgłaszanie wniosków i uwag w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

– Dużym problemem w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w państwach rozwiniętych jest problem demograficzny. Związany jest ze starzeniem się społeczeństwa i coraz lepszym systemem zdrowotnym – mówił profesor Aleksander Noworól.

Zmiany demograficzne stanowią także kluczowy problem rozwoju województwa świętokrzyskiego. Dotyczy to starzenia się społeczności regionalnej i idącego za nim obciążenia demograficznego oraz niekorzystnych trendów migracyjnych.  Działania odpowiadające na powyższy problem, zapisane w projekcie strategii to m.in.:

  • rozwój systemu usług społecznych umożliwiających zapobieganie występowaniu różnych form wykluczenia społecznego w szczególności wobec osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami,
  • rozwój środowiskowych usług adresowanych do grupy seniorów w ramach rozwoju srebrnej gospodarki (deinstytucjonalizacja usług);
  •  wspieranie rozbudowy infrastruktury, umożliwiającej zakładanie rodzin ludziom młodym i skłaniającej do osiedlania się;
  •  rozwój sektora ekonomii społecznej jako potencjalnego dostarczyciela usług społecznych.

Profesor poruszył kwestię, która od kilku miesięcy dotyczy wszystkich na całym świecie – pandemii. –Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że z pandemią będziemy się zmagać przez dwa lata. Przez ten czas konsekwencje dla gospodarki mogą być poważne. Będzie rosło bezrobocie oraz dług publiczny – dodał Aleksander Noworól.

Odniósł się do krajowego uwarunkowania rozwoju regionalnego, który był kluczowy w tworzeniu dokumentu. – Krajowa strategia jest strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zakłada się dwa rodzaje koncentracji: tematyczny – wybór pewnych sektorów, wspieranie ich w pierwszej kolejności oraz terytorialny, który mówi o tym, żeby zidentyfikować obszary, które wymagają wsparcia w stosunku do innych oraz wzmocnienie ich szans rozwojowych – dodał profesor Aleksander Noworól.

W spotkaniu wzięli udział m.in.:  radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Maciej Gawin oraz poseł RP Michał Cieślak.

Cykl spotkań konsultacyjnych ma trwać do końca września. Więcej o strategii na stronie swietokrzyskie.pro

 

Galeria zdjęć