Monitor laptopa oraz flagi: z herbem województwa świętokrzyskiego i biało-czerwona

W dniu 28 grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obrady rozpoczną się o godz. 8.45 i zostaną przeprowadzone w trybie stacjonarnym w sali VIP (II piętro) Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1.  Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
  5. Podjęcie uchwały Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
  6. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.
Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.