Dyrektor Sułek Referuje Do Mikrofonu Ostateczne Ustalenia Z Komisją Europejską

W Pińczowie o nowym unijnym rozdaniu

Konsultacje społeczne nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 w województwie świętokrzyskim dobiegają końca. Jednocześnie toczą się ustalenia między rządem a Komisją Europejską w sprawie szczególnie spornych kwestii programu i propozycji finansowych. O tym, jakie inwestycje można będzie realizować z unijnych środków, za pomocą jakich instrumentów finansowych i jak renegocjować twarde stanowisko Unii – mówili Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Artur Potaczała, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Powiat pińczowski jest już 12 powiatem, który konsultuje założenia nowego programu regionalnego na lata 2021-2027. W jego ramach nasz region będzie dysponował kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jak w każdym regionie, tak i w Pińczowie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy tłumaczą założenia i priorytety finansowe Unii co do rozwoju Polski i jednocześnie gromadzą uwagi i komentarze samorządowców, przedsiębiorców i społeczności lokalnych, którzy wymieniają się swoimi oczekiwaniami. Rozmowy na temat nowych funduszy unijnych przebiegają dwutorowo: z jednej strony mieszkańcy województwa mogą zgłaszać swoje uwagi bezpośrednio do urzędników na spotkaniach, również elektronicznie; z drugiej strony cały czas trwają negocjacje polskiego rządu z Komisją Europejską.
– Komisja Europejska wstrzymała na razie prace przy programie operacyjnym. A my czekamy na ustalenia między rządem a Unią w szczególnie problematycznych kwestiach. Jedną z nich jest cel klimatyczny, na który mielibyśmy wg Unii przeznaczyć blisko 35% środków inwestycyjnych. My możemy zrealizować tylko 32|%, tak by nie przesuwać środków finansowych z innych działań, jak np. szkolnictwo czy służba zdrowia. Unia zaostrzyła również stanowisko co do finansowania kanalizacji na terenach wiejskich. Co oznacza, że nie będziemy mogli budować kanalizacji na wsiach, a przecież tam jest największe zapotrzebowanie – powiedział dyrektor Jacek Sułek.
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prezentowanego przez Artura Potaczałę, zastępcę dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wyodrębniono 4 priorytety, na łączną sumę 352 mln euro, a w ich obrębie kilkanaście działań. Z których na uwagę zasługuje działanie 8.2 „Wsparcie edukacji przedszkolnej” z sumą prawie 9 mln euro. W ramach tego działania będzie można wspierać dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli i istniejące oraz nowo powstające przedszkola, które mogą otrzymać fundusze na tworzenie nowych miejsc pracy. Planuje się przeznaczyć środki na zajęcia dodatkowe dla dzieci, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. W kolejnych działaniach dofinansowaniem zostaną objęci uczniowie szkół branżowych, technika i instruktorzy zawodów oraz uczniowie szkół podstawowych i liceów wraz z nauczycielami i pedagogami poprzez m.in. zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty i matury. 50% placówek szkolnych w naszym województwie nie ma pedagoga, ani psychologa, stąd fundusze na zatrudnienie psychologów dziecięcych i prowadzenie terapii oraz zajęć grupowych i indywidualnych dla uczniów.
W priorytecie 9, opiewającym na kwotę przeszło 108 mln euro wsparciem zostaną objęte: osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z różnych powodów, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, dzieci i młodzież oraz ich rodzice – przeżywający trudności wychowawcze, rodziny zastępcze, świetlice środowiskowe i pracownicy zajmujący się wsparciem rodzin.
W ramach usług społecznych i zdrowotnych pomoc będzie się należała seniorom, osobom niesamodzielnym, uzależnionym od substancji psychoaktywnych i z zaburzeniami psychicznymi oraz ich opiekunów. 20% seniorów w wieku 80 lat w województwie świętokrzyskim jest całkowicie zależna od innych osób, a 14 gmin na 102 nie realizowało usług opiekuńczych. Ponadto województwo świętokrzyskie jest w czołówce chorób psychicznych. W stosunku do dzieci i młodzieży będą realizowane programy wczesnego wykrywania i rehabilitacji wad postawy oraz programy zdrowotne w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości.
Działania z priorytetu 10 – „Aktywni na rynku pracy” ( z kwotą przeszło 112 mln euro) omawiał Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
Najwięcej, bo aż ponad 72 mln euro, zostanie przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach projektów Miejskich i Powiatowych Urzędów Pracy. Tu szczególny nacisk zostanie położony na młodych bezrobotnych do 29 roku i tych po 55 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami i bez kwalifikacji. Jak również na osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą i powracające na rynek pracy po takiej opiece, imigrantów, reemigrantów, bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-55 lat i młodzież będącą klientami OHP.

Najbliższe i ostatnie już konsultacje projektu nowego programu regionalnego odbędą się w Skarżysku-Kamiennej w poniedziałek o godz.10. Można je śledzić również za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

 

 

Galeria zdjęć