Książka dotycząca bezrobocia

W ubiegłym roku bezrobocie w Świętokrzyskiem wciąż spadało

W 2019 roku w relacji do stanu sprzed roku, w województwie świętokrzyskim odnotowano spadek stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy – wynika z danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Kielcach.

W urzędach pracy województwa świętokrzyskiego według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. było zarejestrowanych 42 tys. osób, tj. o 4,7% mniej niż przed rokiem.

W skali roku spadek liczby bezrobotnych odnotowano w dziesięciu powiatach (w tym w mieście na prawach powiatu) województwa świętokrzyskiego, przy czym największy – w powiatach: kazimierskim (o 11,9%), ostrowieckim (o 9,6%), skarżyskim (o 7,9%) oraz w m. Kielce (o 11,1%), a najmniejszy – w powiatach jędrzejowskim (o 2,3%) i kieleckim (o 3,0%). Wzrost odnotowano w powiatach: włoszczowskim (o 9,1%), starachowickim (o 1,7%), sandomierskim (o 1,1%) i opatowskim (o 0,1%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 7,9%, kształtując się niżej niż przed rokiem (8,3%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: buskim (3,6%) i pińczowskim (6,3%) oraz w mieście na prawach powiatu Kielce (4,8%), zaś najwyższą – w powiatach: skarżyskim (14,5%), opatowskim (13,6%) oraz koneckim (10,9%).

Biorąc pod uwagę płeć, w końcu grudnia 2019 r. w województwie świętokrzyskim wśród bezrobotnych, tak jak i w kraju, przeważały kobiety. Podobnie jak w 2018 r. stanowiły one 52,7% ogółu zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, a ich liczba była o 4,7% niższa niż rok wcześniej i osiągnęła 22,1 tys. osób. W tym samym czasie populacja bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 4,7% do 19,9 tys. osób. Bezrobocie w większym stopniu dotyka tereny wiejskie. Pomimo spadku liczebności bezrobotnych mieszkańców wsi zarejestrowanych w urzędach pracy (o 4,1% do 24 tys. osób) struktura bezrobocia według miejsca zamieszkania nie zmieniła się – stanowili oni nadal większość populacji bezrobotnych (57,0% wobec 56,7% w 2018 r.).