Mężczyźni w ciemnych garniturach

W Żninie spotkali się marszałkowie z całej Polski

Zakończyły się obrady Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej, który wypracował stanowiska skierowane do przedstawicieli rządu w sprawie m.in. wysokości środków budżetu państwa, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów w poszczególnych regionach. W obradach uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski.

W Żninie obradowali dzisiaj marszałkowie wszystkich województw RP. W programie Konwentu Marszałków znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące przygotowania regionów do wdrażania polityki spójności 2021-2027, kwestie związane z funkcjonowaniem twórców i instytucji kultury w dobie pandemii, a także – z organizacją i realizacją przewozów użyteczności publicznej w kontekście wymagań ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zagadnienia referowali przedstawiciele poszczególnych ministerstw oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gospodarza dzisiejszego konwentu. Obrady poprowadził Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekty stanowisk konwentu zostały uzgodnione w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej. Prace toczyły się w kilku zespołach i dotyczyły:

 •  stanu przygotowania do wdrażania polityki spójności 2021-2027, uwzględniając proces konsultacji społecznych projektu ustawy wdrożeniowej i stan przygotowania do włączenia regionów w proces wdrażania Krajowego Planu Odbudowy w 3 uzgodnionych komponentach. W obszarze przedsiębiorczości wsparcie może otrzymać nawet 6 tysięcy firm, na które będzie rozdzielona pula w wysokości 500 mln euro.
 •  potrzeby nowego podejścia do kultury podyktowanego pandemią. Poddano analizie kompetencje, narzędzia i środki, jakimi dysponują samorządy w  zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.
 • organizacji i realizacji przewozów użyteczności publicznej w kontekście wymagań ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • propozycji nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.

Obrady zostały podsumowane przyjęciem stanowisk w sprawie projektu Kontraktu Programowego dla województw, do którego regiony zgłaszały swoje postulaty, dotyczące szczególnie obniżenia wymaganych poziomów w celach polityki klimatycznej i wydatków klimatycznych. W województwach zidentyfikowano wiele potrzeb i projektów istotnych dla rozwoju, które nie będą mogły zostać sfinansowane z celu CP2 „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa”, a który obejmuje:

 • obszary związane z efektywnością energetyczną
 • ze wsparciem infrastruktury energetycznej i inteligentnych rozwiązań
 • wsparciem produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • przystosowanie do zmian klimatu
 • gospodarkę odpadową i efektywne wykorzystanie zasobów
 • zrównoważoną gospodarkę wodną i ściekową
 • ochronę dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej
 • transport niskoemisyjny i mobilność miejską.

Konwent przyjął stanowisko, aby zmiany te zostały uwzględnione w projektach kontraktów programowych.

Marszałkowie wnieśli również m.in. o przedstawienie sposobu wyliczania kwoty budżetu państwa dla każdego z regionów oraz o wskazanie wysokości środków budżetu państwa, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów w poszczególnych regionach. Za niezbędne uznano również przywrócenie wykazu przedsięwzięć priorytetowych finansowanych z programów krajowych.

Ostatecznie przez aklamację przyjęto 4 stanowiska: w sprawie projektu Kontraktu Programowego dla województw; włączenia samorządów województw we wdrażanie części pożyczkowej w Krajowym Planie Odbudowy i zwiększanie odporności; stanowisko dotyczące roli regionów w realizowaniu programów międzynarodowych, a także w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku.

Od grudnia przewodnictwo w pracach Konwentu na pół roku przejmie województwo świętokrzyskie.

 

Galeria zdjęć