Warsztaty

Warsztaty dla beneficjentów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza beneficjentów pomocy objętych Działaniami 1.2 i 2.5 na warsztaty szkoleniowe z zakresu etapów wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów objętych Działaniami 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020. Warsztaty odbędą się 3 lipca od godziny 9 w sali 102 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach.

Program warsztatów obejmuje m.in.: omówienie najczęściej popełnianych błędów przez beneficjentów przy wyborze wykonawców, zasady udzielania zamówień z zastosowaniem przepisów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, omówienie zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, zasady wdrażania i dokonywania zmian w projektach realizowanych w ramach Działań 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz ogólne zasady wypełniania wniosków o płatność.

Warsztaty odbędą się 3 lipca br. od godziny 9 w sali 102 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach.

Uczestnicy mogą zgłaszać zgłosić przesyłając informację na adres e-mail: hubert.zieja@sejmik.kielce.pl do dnia 2 lipca br. do godziny 12.  Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają 2 lipca potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną do godziny 14.