Andrzej Betkowski ściska Dłoń Piotrowi Prędocie Wręczając Mu Powołanie Do Wrds.

Ważne dla regionu kwestie podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dystrybucja szczepień ochronnych przeciw covid-19 w regionie, projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021 oraz przygotowanie województwa do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 – między innymi te tematy poruszane były podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej. Obradom WRDS przewodniczył marszałek Andrzej Bętkowski.

 – Cały czas niecierpliwie czekamy, by wreszcie wyzwolić się z okowów pandemii, jednak dzisiejsze posiedzenie musimy jeszcze odbyć w restrykcyjnych warunkach sanitarnych, a część członków Rady będzie uczestniczyć w nim zdalnie – mówił Andrzej Bętkowski otwierając wtorkowe obrady. – Właśnie kwestiom związanym z covid-19 poświęcimy dziś znaczącą cześć naszego spotkania – dodał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Powołania dla nowych członków WRDS

Podczas spotkania marszałek wręczył akt powołania nowemu członkowi WRDS. Na wniosek prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, w miejsce Janusza Michalskiego, do Rady został bowiem powołany Piotr Prędota, dyrektor Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Kielcach. Z kolei na wniosek prezesa Business Centre Club, w miejsce Elżbiety Śreniawskiej został powołany Kazimierz Pękalski, prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “KARABELA-CK”. Kazimierz Pękalski nie był obecny na wtorkowym posiedzeniu.

Grupa „0” zaszczepiona w 80%

Informację dotyczącą dystrybucji szczepień ochronnych w województwie świętokrzyskim przeciwko covid-19  przedstawili wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach, zaś aktualną sytuację Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej omówił Jarosław Ciura, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Jak poinformowali, do 15 lutego br. zostało zaszczepionych 60829 mieszkańców Świętokrzyskiego, z których 17642 przyjęło już obydwie dawki preparatu. Tzw. grupa „0” czyli pracownicy placówek ochrony zdrowia oraz Domów Pomocy Społecznej zostali zaszczepieni w około 80%, od ubiegłego piątku szczepienia rozpoczęły się także wśród nauczycieli. Na terenie województwa działa obecnie około 200 punktów szczepiennych i ich liczba jest wystarczająca, niestety problemem jest niedostatek szczepionek.

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021

Podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zaopiniowali, zaprezentowany przez Aleksandrę Marcinkowską, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021.

Plan to dokument corocznie opracowywany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. WUP przyjął formułę otwartego katalogu zadań, dzięki czemu każda instytucja rynku pracy ma możliwość zgłoszenia do niego swoich przedsięwzięć. Swoje zadania zgłosiły wszystkie urzędy pracy, 7 uczelni wyższych oraz 18 podmiotów partnerskich.

Na rok 2021 zdefiniowano 4 priorytety: przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia, łagodzenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla świętokrzyskiego rynku pracy, efektywne doradztwo zawodowe, przeciwdziałanie lukom kompetencyjnym i kadrowym w gospodarce poprzez m.in. zarządzanie migracjami zarobkowymi oraz przeciwdziałanie depopulacji i tworzenie korzystnych warunków wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości.

Założono osiągnięcie konkretnych rezultatów dotyczących m.in. liczby bezrobotnych i biernych zawodowo zaktywizowanych przez służby zatrudnienia, liczbę uczestników projektów EFS, liczbę firm które powstaną dzięki dotacjom, liczbę osób zagrożonych wykluczeniem, które otrzymają wsparcie integracyjne.

Województwo świętokrzyskie w nowej unijnej perspektywie finansowej

Umowa Partnerstwa oraz przygotowanie regionu świętokrzyskiego do nowej unijnej perspektywy były kolejnymi punktami wtorkowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Umowa Partnerstwa to jeden z najważniejszych dokumentów, który określi jakie środki trafią do regionu świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. To bezpośrednio przełoży się na to, jakie przedsięwzięcia będziemy mogli w najbliższych latach wspierać z funduszy unijnych.

– W nowym rozdaniu na program regionalny mamy zagwarantowany dla województwa świętokrzyskiego 1 mld 106 mln euro, co w przeliczeniu na jednego mieszańca daje nam pierwsze miejsce w kraju. Liczymy jednak, że  unijne wsparcie w ramach RPO nie zakończy się na tej kwocie, zabiegamy o dodatkowe fundusze w wysokości 444 mln euro – mówił podczas posiedzenia WRDS Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Dlatego tak ważne jest przygotowanie dobrych projektów, które mają szansę na dofinansowanie z funduszy unijnych.

Gdzie położone zostaną akcenty w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym? Opracowane priorytety pokazują, że świętokrzyskie stawia na konkurencyjną gospodarkę, region przyjazny dla środowiska, dostępność komunikacyjną, działania w zakresie zdrowia, edukacji, infrastruktury, w turystykę i kulturę oraz tworzenie dla mieszkańców przyjaznej przestrzeni. W zakresie tzw. projektów miękkich współfinansowanych z EFS+ najistotniejsza będzie odpowiedź na wyzwania społeczne, a zadania skupią się wokół następujących celów: aktywni na rynku pracy, edukacja na wszystkich etapach życia, wsparcie rodzin i włączenie społeczne, profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pozytywnie odnieśli się do metodologii podziału unijnych funduszy na regiony, uznając, że preferuje ona obszary słabiej rozwinięte i daje szanse na zmniejszenie dystansu do tych silniejszych. W ten sposób realizowana jest zasada zrównoważonego rozwoju.

Podczas posiedzenia zwrócono także uwagę na szansę, jaką daje instrument REACT EU. To forma pomocy dla regionów na naprawę gospodarki i ochronę zdrowia po COVID-19 w okresie przejściowym między perspektywami finansowymi Unii Europejskiej 2014-2020 a 2021-2027.

Członkowie Rady zaapelowali, by z puli przeznaczonej na REACT EU większą, bo ok. 40 proc. kwotę przeznaczyć na szczebel regionalny. Tymczasem pierwsza transza środków w ramach REACT EU przewidziana do podziału między programy regionalne wynosi 22,12 proc., czyli  365 mln 194 tys. euro.  Reszta ma być przeznaczona na programy krajowe. Według członków Rady planowana dla regionów transza nie jest adekwatna do potrzeb, jakie występują w regionach i nie zapewni skutecznego reagowania na kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

1% CIT dla organizacji społecznych?

Podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zapoznali się także z korespondencją Ilony Pietrzak, wiceprezes Zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi w sprawie pomysłu stworzenia nowego narzędzia wsparcia organizacji społecznych poprzez możliwość przekazywania im 1% podatku od firm (CIT). Pomysł ten wzorowany jest na rozwiązaniu funkcjonującym w Polsce od 16 lat czyli 1% podatku PIT, który dedykowany jest właśnie organizacjom pożytku publicznego.

Zaangażowanie w tę inicjatywę marszałek Andrzej Bętkowski pozostawił do rozpatrzenia w ramach organizacji, w których działają poszczególni członkowie WRDS.

 

 

Galeria zdjęć