Informacja Dla Dyrektorów Szkół

WAŻNY KOMUNIKAT DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

W związku z planowanym w czerwcu posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe prosimy o składanie stosownych wniosków do WRRP za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca br.

Wnioski należy przesłać pocztą na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Wzór wniosku i klauzula informacyjna z art. 13 RODO dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakładce: https://wupkielce.bip.gov.pl/wzor-wniosku-o-wydanie-opinii/formularz-wniosku-o-wydanie-opinii-o-zasadnosci-ksztalcenia.html