Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 27 czerwca, w trybie zdalnym, obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Podczas XLIX sesji Sejmiku radni dyskutowali nad “Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku”, udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu w 2021 r.

Podczas sesji Sejmiku marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz członkowie Zarządu Marek Jońca i Tomasz Jamka przedstawili radnym sejmiku “Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r”. To dokument przygotowywany w oparciu o obowiązek wynikający z art.34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Raport o stanie województwa obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał sejmiku województwa. Zawiera ogólne informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, wynikające z danych statystycznych oraz raportów i rankingów, a także  zawiera opis działań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w poprzednim roku, mających na celu wdrażanie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Opinię dotyczącą raportu przedstawiły poszczególne komisje Sejmiku. Zapisy zawarte w raporcie poddane zostały debacie z udziałem radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego po zakończeniu debaty nad raportem, większością głosów (19 radnych głosujących za podjęciem uchwały, 10 radnych przeciw, 1 głos wstrzymujący się) podjął uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.

Podczas sesji radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2021 r., przedstawione przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego, oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zaprezentowane przez skarbnika województwa Marię Fidzińską-Dziurzyńską.

Jak podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski, dochody budżetowe w 2021 r. kształtowały się na poziomie 632 mln zł, a wydatki zamknęły się kwotą 555 mln zł. Mimo zakładanego na ubiegły rok deficytu budżetowego, finansowo rok 2021 w województwie zamknął się nadwyżką w kwocie 77 mln zł.

– Dług województwa wyniósł 102 mln zł, był niższy o 16 mln zł w stosunku do poprzedniego roku – tłumaczył marszałek Andrzej Bętkowski. – Nie zaciągaliśmy kredytów na pokrycie bieżącego deficytu. Zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło 84 zł, jesteśmy drugim po regionie opolskim najmniej zadłużonym województwem. Pozytywnie nasze finanse zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a sytuacja finansowa była rzeczywiście dobra. W obliczu niestabilnych warunków rozwojowych, trwającej pandemii i inflacji ostrożnie podchodziliśmy do spodziewanych wpływów. Udało się zaspokoić wszystkie potrzeby wydatkowe. Zarząd prowadził, w mojej ocenie, bezpieczną politykę finansową, by spełnić oczekiwania mieszkańców we wszystkich aspektach i dziedzinach. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy odczują pozytywne zmiany, wsparcie dla przedsiębiorstw, inwestycje w drogi, ochronę środowiska naturalnego, sport, kulturę, ochronę zdrowia czy też sport – dodał marszałek.

Sejmik przegłosował uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 18 radnych, przeciwko głos oddało 8 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania.

Podczas sesji Sejmiku przegłosowano także uchwałę, zatwierdzającą dofinansowanie z budżetu województwa kwotą ponad 840 tys. zł trzydziestu jednostek ochotniczych straży pożarnych, które kupią nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Sejmik zatwierdził również udzielenie pomocy finansowej w wysokości 25 tysięcy zł dla gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „Wielka msza c-moll KV427” Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku- Zdroju. 15 tysięcy zł zostanie natomiast przekazane na wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca Kielce, który weźmie udział w 57. Festiwalu Europeada na Litwie.

Galeria zdjęć