Wsi na plus

Stworzenie nowych możliwości uzyskiwania dochodów dla regionów wiejskich, zagwarantowanie infrastruktury, promocja wzrostu i walka z bezrobociem – to najważniejsze założenia programów rozwoju obszarów wiejskich na lata budżetowe 2007-2013 pozytywnie zaopiniowanych przez Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stworzenie nowych możliwości uzyskiwania dochodów dla regionów wiejskich, zagwarantowanie infrastruktury, promocja wzrostu i walka z bezrobociem – to najważniejsze założenia programów rozwoju obszarów wiejskich na lata budżetowe 2007-2013 pozytywnie zaopiniowanych przez Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Programy, które dotyczą obszarów wiejskich Polski, Niemiec, Irlandii, Włoch, Irlandii Północnej i Słowenii, muszą zostać jeszcze w najbliższych tygodniach formalnie przyjęte przez Komisję Europejską. Zatwierdzanie programów dla innych krajów i regionów będzie następowało w kolejnych miesiącach.

– Jest to trzeci zestaw programów rozwoju obszarów wiejskich przyjęty przez komitet – stwierdziła Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. – Efektywniejsza polityka na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ma podstawowe znaczenie dla naszych wsi. Przeznaczone na ten cel pieniądze pomagają sektorowi rolnictwa w dywersyfikacji, a także finansują kluczowe projekty z zakresu ochrony środowiska i pomagają w tworzeniu miejsc pracy poza rolnictwem.

Stanowiąca część fundamentalnych reform Wspólnej Polityki Rolnej polityka rozwoju obszarów wiejskich również została poddana weryfikacji. Komisja przeprowadziła wszechstronną analizę polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozszerzoną ocenę wpływu przyszłej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a następnie w czerwcu 2004 r. przedłożyła wniosek. We wrześniu 2005 r. Rada przyjęła zreformowaną politykę rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, która charakteryzuje się zachowaniem niektórych założeń oraz zmianą innych.

Nadal zapewnia ona zestaw środków, z których państwa członkowskie mogą wybierać i w ramach których otrzymują finansowe wsparcie Wspólnoty w kontekście zintegrowanych programów rozwoju obszarów wiejskich. Zmieniono natomiast sposób, w jaki programy te są rozwijane poprzez położenie nacisku na strategiczną istotę i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W celu realizacji tych założeń przyszła polityka rozwoju obszarów wiejskich skupia się na trzech wspólnie uznanych za priorytetowe dziedzinach (osiach):

1. Poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa
2. Wspieranie zarządzania gruntem i poprawa stanu środowiska 
3. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania dywersyfikacji działalności gospodarczej

Patrz również:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm

Alicja Chytla
Press and Media Section
European Commission
Representation in Poland

Tutaj do pobrania: Polski program rozwoju obszarow wiejskichŹródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/