Wsparcie finansowe świętokrzyskich organizacji pozarządowych

Wsparcie finansowe świętokrzyskich organizacji pozarządowych

657 tysięcy złotych wsparcia otrzymają świętokrzyskie organizacje pozarządowe na realizację kilkudziesięciu zadań publicznych. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

Pierwsze umowy na realizację dziewiętnastu zadań publicznych podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele świętokrzyskich organizacji pozarządowych

Wsparcie finansowe otrzymają m.in. Caritas Diecezji Kieleckiej, Chęciński Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Pogotowie Ratunkowe, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”.

Zrealizowane zostaną projekty, które mają na celu m.in. poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych, aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Wsparciem zostaną objęte również organizacje prowadzące schroniska i noclegownie. Z kolei w ramach profilaktyki dofinansowane zostaną działania edukacyjne i informacyjne, służące upowszechnieniu wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz projekty na rzecz ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

Jak informuje marszałek Andrzej Bętkowski – w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, sektor pozarządowy boryka się również ze sporymi problemami. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w tym trudnym czasie podjął decyzję o rozstrzygnięciu ogłoszonego konkursu i zleceniu zadań publicznych, wspierając tym sposobem organizacje pozarządowe.

– Przekazane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego środki w kwocie 657 tys. złotych pozwolą na zrealizowanie 59 zadań publicznych z obszarów pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki alkoholowej, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – wylicza wicemarszałek Renata Janik. I jak dodaje – wydłużyliśmy termin składania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Dzięki temu organizacje miały więcej czasu żeby zaplanować swoje projekty. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, umożliwiliśmy konsultacje telefoniczne oraz w formie elektronicznej.