Strategia Rozwoju Województwa

Wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa

O pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz przygotowaniach do nowego okresu programowania unijnego rozmawiano podczas spotkania interesariuszy projektu ATM for SME’s, które odbyło się we wtorek, 18 lutego.

Realizowany przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego międzynarodowy projekt ATM for SME’s skupia się na wymianie doświadczeń i wdrażaniu dobrych praktyk związanych z mikrofinansowaniem  dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niezwykle ważnym elementem projektu, który realizowany będzie do marca 2021 r., jest powstanie regionalnego planu działania, który służyć ma rozwojowi MŚP oraz wprowadzi nowe instrumenty wsparcia finansowego tego sektora.

Tomasz Janusz – zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju przedstawił uczestnikom spotkania dwa działania regionalne. Pierwsze z nich opiera się na zawarciu w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego modelu wspierania przedsiębiorstw polegającego na współpracy funduszy pożyczkowych i poręczeniowych z samorządami lokalnymi. Drugie – to uruchomienie dodatkowych środków finansowych na wsparcie zwrotne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Niezwykle ożywioną dyskusję uczestników spotkania reprezentujących świętokrzyskie instytucje otoczenia biznesu wywołało wystąpienie dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Jacka Sułka, który przedstawił stan prac nad Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

– W nowej strategii chcemy skupić się na trzech działaniach – gospodarka, środowisko i demografia – wyliczył Jacek Sułek. W ramach tego pierwszego działania nacisk położony będzie na konkurencyjność i innowacyjność świętokrzyskiej gospodarki (m.in. poprzez budowę kampusu Głównego Urzędu Miar). Niezwykle istotne będzie zapewnienie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w oparciu o Regionalny Fundusz Rozwoju oraz tworzenie terenów inwestycyjnych. Ich obecne rozproszenie nie służy rozwojowi gospodarczemu regionu, a kwestia wykorzystania na ten cel strefy Obice wciąż pozostaje otwarta. Nie bez znaczenia jest także wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz sfery badawczo-rozwojowej (szczególnie w zakresie inteligentnych specjalizacji).

Uczestnicy wtorkowego spotkania sporo uwagi poświęcili także na dyskusję o przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Na jakie wsparcie będą mogli liczyć przedsiębiorcy, jak wyglądać będzie podział zadań między poziomem krajowym oraz regionami i jakie działania będą w szczególności wspierane z unijnych funduszy? Z odpowiedziami na te pytania trzeba będzie wstrzymać się do jesieni, kiedy to rozpoczną się negocjacje regionalnych programów operacyjnych z Komisja Europejską.

Projekt ATM for SME’s jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria zdjęć