Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 dla Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Planowany nabór wniosków: od 29.12.2017 do 27.02.2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 r

Miejsce składania wniosków:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków:
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z regulaminem Konkursu.

Wnioski mogą składać:
•    państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428),
•    szkoły wyższe (forma prawna – kod 044),
•    administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165).

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu).

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Infrastruktura i Środowisko:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-131-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii/

Przygotował: Oddział Programowania Strategicznego i Analiz Departament Polityki Regionalnej.